Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28

Akcie dnes

1, 2 zástupca primátora mesta

Ing. Ján Bednárik

II. zástupca primátora
E-mail: jan.bednarik@ruzomberok.sk

Mgr. Michal Lazár
I. zástupca primátora
E-mail: michal.lazar@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:

A/ Počas prítomnosti primátora:

 • koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva vsúčinnosti sodbornými útvarmi mestského úradu amestským zastupiteľstvom,
 • podieľať sa na tvorbe, kontrole arealizácii rozvojových programov mesta,
 • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • vykonávať riadiacu činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom vrozsahu kompetencií vyplývajúcich zfunkcie vorganizácii,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva,
 • plniť úlohy určené primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom,
 • prijímať a vybavovať žiadosti, podnety a pripomienky občanov,
 • spracovávať materiály a stanoviská zásadného významu v riadenej oblasti,
 • podpisovať písomnosti v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu mesta Ružomberok,
 • riešiť prípadné kompetenčné otázky pri vybavovaní poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám,
 • zúčastňovať sa kultúrno - spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich vmeste,
 • spolupracovať s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami, politickými stranami a hnutiami pôsobiacimi vmeste,
 • rozvíjať partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinovať plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohliadať na prípravu partnerských a družobných zmlúv.

B/ Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta:

 • počas krátkodobej neprítomnosti zdôvodu služobnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti, resp. iného dôvodu vykonávať všetky úkony ačinnosti uvedené vbode A. tohto poverenia,
 • počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta vzmysle § 13b, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších zmien adoplnkov plniť úlohy primátora mesta vplnom rozsahu.

C/ Zodpovedá za:

 • oblasť školstva, športu, kultúry, sociálnej a zdravotnej oblasti. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s organizáciami, združeniami a spolkami, ktoré v obci pôsobia (školy, ZPOZ, kluby dôchodcov, Jednota dôchodcov  Slovenska),
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností,
 • tvorbu stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora,
 • vypracovávanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov.


Bc. Lýdia Fričová
Sekretariát zástupcu primátora
Tel.: 044 / 431 44 85
E-mail: lydia.fricova@ruzomberok.sk

Referát projektov a grantov

Ing. Kvetoslava Legerská, PhD.
Referent projektov a grantov
Tel.: 044 / 431 44 43
E-mail: legerska@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • získavanie informácií o možnostiach grantových výziev a príležitostí
 • analytická činnosti a príprava podkladov v oblasti financovania zo štátnych, európskych a iných zdrojov
 • plánovanie projektov na základe získaných informácií o poskytovaní NFP
 • monitorovanie potrieb mesta a obyvateľov so zameraním na využívanie grantových výziev
 • koordinácia pri príprave a vypracovaní grantových projektov v spolupráci so zamestnancami mesta a inými inštitúciami
 • sledovanie termínov súvisiacich s odovzdávaním žiadosti o NFP
 • podávanie žiadostí o NFP
 • koordinácia pri implementácii a monitorovaní projektov
 • vypracovanie priebežných a záverečných správ
 • podieľanie sa na plnení úloh v oblasti regionálneho rozvoja
 • príprava analýz a podkladov pre spracovanie PHSR pre budúce obdobie


Ing. Jozef Bašary
Projektový manažér
Tel.: 044 / 431 44 55
Mobil:+421 915 572 078
E-mail: basary@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 •  získavanie informácií o možnostiach grantových výziev a príležitostí
 • analytická činnosti a príprava podkladov v oblasti financovania zo štátnych, európskych a iných zdrojov
 • plánovanie projektov na základe získaných informácií o poskytovaní NFP
 • monitorovanie potrieb mesta a obyvateľov so zameraním na využívanie grantových výziev
 • koordinácia pri príprave a vypracovaní grantových projektov v spolupráci so zamestnancami mesta a inými inštitúciami
 • sledovanie termínov súvisiacich s odovzdávaním žiadosti o NFP
 • podávanie žiadostí o NFP
 • koordinácia pri implementácii a monitorovaní projektov
 • vypracovanie priebežných a záverečných správ
 • podieľanie sa na plnení úloh v oblasti regionálneho rozvoja
 • príprava analýz a podkladov pre spracovanie PHSR pre budúce obdobie
 • vedenie databázy údajov o stave budov vo vlastníctve mesta a o spotrebách energií v budovách
 • vypracovávanie návrhov na úsporu energie, zabezpečovanie meraní v objektoch mesta a energetických certifikátov od externých organizácií
 • spolupráca s oddelením investícií pri príprave a realizácii projektov zameraných na úsporu energie
 • spolupráca s ByPo, s.r.o., Ružomberok pri príprave projektov na zníženie spotreby energie v bytových domoch vo vlastníctve mesta
 • vydávanie záväzných stanovísk Mesta Ružomberok o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10MW s koncepciou rozvoja tepelnej energetiky podľa §31, písm. b zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

38ms