Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Oddelenie regionálnej politiky

Pracovná náplň:
Oddelenie regionálnej politiky zabezpečuje prezentáciu Mesta Ružomberok spoluprácou so združeniami, podnikateľmi a inštitúciami v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Do agendy oddelenia patrí správa lokality UNESCO – Vlkolínec prostredníctvom spolupráce so subjektami pôsobiacimi vo Vlkolínci.

Ing. Gabriela Demčáková

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 92
Mobil:+421 915 572 095
E-mail: gabriela.demcakova@ruzomberok.sk

Referát cestovného ruchu a kultúry

Pracovná náplň:
 • koordinácia tvorby propagačných materiálov podujatí Mesta Ružomberok, zabezpečovanie repre materiálov apredmetov, starostlivosť o sklad oddelenia a zabezpečenie evidencie propagačných a reprezentačných materiálov,
 • marketing podujatí súvisiacich s cestovným ruchom (CR), spolupráca s médiami a monitoringovými agentúrami,
 • príprava, koordinácia a zabezpečenie produktov CR,
 • účasť na veľtrhoch a výstavách CR,
 • styk so združeniami CR , s kultúrnymi organizáciami, spolkami a združeniami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry,
 • zabezpečenie fotodokumentácie podujatí,
 • zber informácií vrátane štatistiky návštevnosti najvýznamnejších subjektov z pohľadu CR,
 • likvidácia faktúr, príprava objednávok a platobných poukazov pre oblasť kultúry a CR,
 • koordinácia údržby objektov CR,
 • mestský rozhlas – zabezpečenie vysielania, funkčnosti, údržby, rekonštrukcie a rozšírenie,
 • mestská kronika – spolupráca s mestským kronikárom,
 • zabezpečenie agendy kultúrnych dotácií pre spolky a organizácie, rozpočet pre oblasť kultúry – tvorba, sledovanie a stým spojená agenda,
 • Dom A.Hlinku a sním spojená agenda,
 • spolupráca a koordinácia práce s KDAH,a.s.,
 • cyklokorytnička a s ňou spojená agenda,
 • mestské podniky a s nimi spojená agenda,
 • plnenie opatrení strategických dokumentov – najmä Stratégie CR a PHSR,
 • príprava podkladov pre tlačové správy, faktové správy alebo iné mediálne výstupy oddelenia,
 • zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru,
 • vykonávanie a zabezpečovanie ďalších činností podľa pokynov vedúceho oddelenia,
 • vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • spolupráca s informačnými centrami,

Ing. Jaroslav Maga
Referent cestovného ruchu a kultúry
Tel.: 044/431 44 35
Mobil:+421 903 396 026
E-mail: jaroslav.maga@ruzomberok.sk

Mgr. Lenka Čimborová
Referent cestovného ruchu a kultúry
Tel.: 044/431 44 70
Mobil:+421 907 309 589
E-mail: lenka.cimborova@ruzomberok.sk

Referát - Vlkolínec

Pracovná náplň:
 • spolupracuje pri zabezpečovaní ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a územia PRĽA Vlkolínec
 • podieľa sa na napĺňaní koncepcií a zásad rozvoja územia v zmysle schváleného územného plánu a Štatútu osady Vlkolínec
 • podieľa sa na kultúrno-propagačnej činnosti Vlkolínca
 • úzko spolupracuje s VMČ a OZ Vlkolínec, spolupracuje s ďalšími dobrovoľnými organizáciami, ktoré sa spolupodieľajú na obnove a propagácii Vlkolínca
 • sleduje plnenie a zabezpečuje kontrolu zmluvných vzťahov s organizáciami pôsobiacimi vo Vlkolínci
 • zabezpečuje aj iné služby pre osadu Vlkolínec a jej obyvateľov

Erika Bradiaková
Referent cestovného ruchu - Vlkolínec
Tel.: 044/ 431 44 71
Mobil:+421 915 572 090
E-mail: erika.bradiakova@ruzomberok.sk
38ms