Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Štv2
Štv3
Štv4
Štv5
Štv6
Štv7
Štv8
Štv9
Štv10
Štv11
Štv12
Štv13
Štv14
Štv15
Štv16
Štv17
Štv18
Štv19
Štv20
Štv21
Štv22
Štv23
Štv24
Štv25
Štv26
Štv27
Štv28
Štv29
Štv30
Štv31

Akcie dnes

Oddelenie ekonomiky a majetku

Pracovná náplň:
Oddelenie ekonomiky a majetku zabezpečuje komplexné účtovníctvo Mesta Ružomberok. Spracováva rozpočet mesta vrátane jednotlivých programov, cieľov a ukazovateľov, zabezpečuje vykonávanie rozpočtových opatrení a spracováva záverečný účet mesta. Spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta. Oddelenie zabezpečuje spracovanie riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, vrátane poznámok k účtovnej závierke, účtovných štatistík a daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Oddelenie vypracováva každoročnú výročnú správu mesta.Na oddelení sa vedie evidencia majetku mesta (okrem školstva) a zabezpečuje sa jeho inventarizácia. Pracovníci oddelenia ekonomiky a majetku zabezpečujú správu dane z nehnuteľností, dane z ubytovania a dane za nevýherné hracie a predajné automaty, dane za záber verejného priestranstva a poplatku za komunálny odpad. Súčasťou oddelenia je pokladňa, ktorou je zabezpečený celkový hotovostný peňažný styk. V rámci oddelenia sa zabezpečuje aj bezhotovostný peňažný styk.

Ing. Janka Svrčeková

Vedúca oddelenia
Tel.: tel. 044 / 431 44 25
Mobil:0907 809 202
E-mail: Janka.Svrcekova@ruzomberok.sk

Referát daní

Pracovná náplň:
 • správa a kontrola dane z nehnuteľnosti

Milota Klačková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 67
Mobil:+421 915 572 096
E-mail: milota.klackova@ruzomberok.sk

Mária Brtková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 37
Mobil:+421 915 572 080
E-mail: maria.brtkova@ruzomberok.sk

Marta Ondrejková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 33
Mobil:+421 907 153 013
E-mail: marta.ondrejkova@ruzomberok.sk

Referát účtovníctva, rozpočtu a evidencie majetku

Pracovná náplň:
 • účtovanie a zakladanie bankových výpisov za mesto
 • účtovanie pokladne
 • účtovanie úverov (ŠFRB, bankové úvery)
 • účtovanie majetku mesta, inventarizácia majetku
 • účtovanie finančného majetku (obchodné spoločnosti)
 • mesačná uzávierka, mesačná regulácia
 • ročná uzávierka
 • tvorba predkontácií pre účtovanie
 • konsolidovaná uzávierka (obchodné spoločnosti)
 • rozpočet mesta, vrátane programového rozpočtu
 • metodika pre Mestskú knižnicu (po účtovnej stránke - zúčtovania, výkazy)
 • účtovanie a zakladanie výpisov (fondy mesta, predaj bytov)
 • tvorba predkontácií pre fondy
 • rozpis príjmov (za mesto)
 • evidencia dodávateľských faktúr, roznos na oddelenia
 • banka (bankové úhrady)
 • evidencia pokút z obvodného úradu
 • správa a kontrola dane za psa


Jana Matúšková
Referent
Tel.: 044 / 431 44 46
Mobil:0905 439 973
E-mail: jana.matuskova@ruzomberok.sk

Zuzana Juricová
Referent
Tel.: 044/431 44 93
Mobil:+421 915 572 087
E-mail: zuzana.juricova@ruzomberok.sk

Ing. Miroslava Čiešková
Referent
Tel.: 044 / 431 44 14
Mobil:+421 905 715 831
E-mail: miroslava.cieskova@ruzomberok.sk

Ing. Daša Klimová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 73
E-mail: dasa.klimova@ruzomberok.sk

Mária Dúhová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 83
Mobil:+421 915 572 083
E-mail: maria.duhova@ruzomberok.sk

Referát - pokladňa

Pracovná náplň:
 • pokladňa - hotovostný peňažný styk
 • daň za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, alkohol a tabak, reklamu

Mgr. Marieta Rázgová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 68
E-mail: razgova@ruzomberok.sk

Referát poplatkov za komunálny odpad a dane

Pracovná náplň:
 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby, písm. O - Ž
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu

Referent poplatkov
Mgr. Monika Mokošová
Tel.: 044 / 431 44 32
E-mail: monika.mokosova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby, písm. A - I
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu
 • správa a kontrola dane za záber verejného priestranstva

Referent poplatkov
Mgr. Mária Martonová
Tel.: 044 / 431 44 97
E-mail: maria.martonova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby, písm. J - O
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu

Referent poplatkov
Mgr. Ľubica Javorková
Tel.: 044 / 431 44 97
E-mail: lubica.javorkova@ruzomberok.sk
34ms