Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Oddelenie právnych služieb

JUDr. Katarína Šimanská

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 34
E-mail: katarina.simanska@ruzomberok.sk

Referát práva a priestupkov

Pracovná náplň:
 • zastupuje Mesto Ružomberok pri mimosúdnych rokovaniach a v súdnych konaniach pri vymáhaní finančných pohľadávok mesta a zabezpečovaní ochrany vlastníckych a iných nehmotných práv mesta na základe plnomocenstva udeleného primátorom
 • vypracúva a podáva návrhy na začatie súdneho konania, opravné prostriedky, vyjadrenia a ostatné podania v súvislosti so súdnym konaním
 • vypracúva právne analýzy a poskytuje odborné stanoviská, právnu podporu a vyjadrenia podľa požiadaviek vedenia mesta
 • zúčastňuje sa na rokovaniach v rozsahu činnosti oddelenia a podľa požiadaviek vedenia mesta
 • koná a zastupuje mesto na rokovaniach pred príslušnými orgánmi štátnej správy v rozsahu činnosti oddelenia
 • pripravuje materiály na rokovania orgánov samosprávy (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, ak je zriadená a príslušné komisie), ktoré sa týkajú trvalej alebo dočasnej dispozície s majetkom mesta
 • pripravuje a vypracúva návrhy zmlúv schválených mestským zastupiteľstvom (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy, ktorých predmetom sú vecné práva k cudzej veci, nájomné, zmluvy o výpožičke, o budúcom predaji/kúpe, prijatí daru, o budúcom zriadení vecného bremena), zabezpečuje uzatvorenie uvedených zmlúv a kontrolu plnenia povinností podľa zmluvy; v prípade neplnenia si povinností príslušným povinným subjektom, robí úkony na nápravu v súlade so zmluvou
 • vykonáva majetkovo-právne vysporiadania nehnuteľností podľa požiadaviek a potrieb mesta a v súvislosti s plánovanými investičnými akciami
 • zabezpečuje prevod majetku mesta v zmysle zákona č. 572/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a vykonáva všetky úkony súvisiace s dražbou
 • zabezpečuje prípravu podmienok a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v rozsahu činnosti oddelenia
 • zastupuje mesto pred príslušnými orgánmi v rámci vykonávania jednoduchých pozemkových úprav
 • zabezpečuje styk s katastrom nehnuteľností, pozemkovým úradom, SPF a vybavuje doklady od uvedených, prípadne ďalších orgánov štátnej správy podľa potrieb OPS
 • zisťuje právne vzťahy k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy, vo väzbe na činnosti aj iných oddelení mestského úradu a vo vzťahu ku fyzickým a právnickým osobám
 • pracuje s katastrálnou mapou a údajmi z katastra nehnuteľností, mapovými podkladmi z GIS plánu
 • pripravuje podklady potrebné k zisteniu majetkovej podstaty nehnuteľností mesta
 • vydáva súhlas vlastníka nehnuteľnosti (na účely zápisu geometrických plánov alebo vyňatia z príslušného pozemkového fondu)
 • vydáva súhlas vlastníka zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
 • vyhotovuje vyjadrenia k osvedčeniu držby pre notára
 • poskytuje právne poradenstvo a právnu podporu organizačným útvarom MsÚ
 • zabezpečuje tvorbu vnútorných predpisov a vnútroorganizačných noriem vo vzťahu k činnosti oddelenia
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu priestupkov a správnych deliktov
 • rozdeľuje, riadi a koordinuje vykonávanie priestupkových konaní na mestskom úrade
 • vydáva rozhodnutia v priestupkovom konaní a v konaní o správnom delikte vo vymedzenom rozsahu (priestupky na úseku ochrana nefajčiarov, správne delikty maloletých/mladistvých, PO/FO oprávnených na podnikanie na úseku ochrany pred alkoholizmom)
 • centrálna evidencia a zverejňovanie zmlúv
 • vystavovanie objednávok/platobných poukazov v rozsahu činnosti oddelenia
 • príprava rozpočtu v rozsahu činnosti oddelenia
 • komunikácia a vybavovanie stránok v rozsahu činnosti oddelenia
 • vybavovanie žiadostí FO/PO v rozsahu činnosti oddelenia
 • obeh registratúrnych záznamov oddelenia

Mgr. Ivana Smilková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 / 431 44 47
Mobil:0915 491 394
E-mail: ivana.smilkova@ruzomberok.sk

Mgr. Michaela Buková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 431 44 78
E-mail: bukova@ruzomberok.sk

PhDr. Katarína Hrbčeková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044/ 431 44 78
E-mail: katarina.hrbcekova@ruzomberok.sk

JUDr. Martina Letková
Samostatný odborný referent
E-mail: martina.letkova@ruzomberok.sk

Mgr. Gabriela Marková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044/ 431 44 98
Mobil:+421 915 572 091
E-mail: markova@ruzomberok.sk
22ms