Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Oddelenie školstva a športu

Pracovná náplň:
Oddelenie zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na základných školách. Priamo riadi materské školy, základné umelecké školy, Centrum voľného času a školské jedálne pri MŠ a ZŠ ako svoju originálnu kompetenciu. Hospodári s rozpočtom, ktorého väčšiu časť predstavuje dotácia štátu (základné školy) a zvyšok je vyčlenený z podielových daní. Cez oddelenie sú financované aj cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia. Metodicko-riadiacu a kontrolnú činnosť zabezpečuje Školský úrad, ktorý bol zo zákona zriadený od 1.7.2004. Spracovanie platobných poukazov a majetku zabezpečuje referát ekonomiky školstva a majetku. Mzdy zamestnancov a personálnu agendu zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity realizujú na útvare riadenia ľudských zdrojov MsÚ. Od 1.1.2005 bol do kompetencie oddelenia priradený šport. Oddelenie zabezpečuje úzku spoluprácu so športovými klubmi, telovýchovnými jednotami a klubmi športovo-technických činností. Rozdeľuje dotáciu na ich činnosť a tiež zabezpečuje finančnú podporu projektov spracovanými uvedenými subjektami.


Ing. Jozef Pažítka

Vedúci oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 64
Mobil:+421 905 793 852
E-mail: jozef.pazitka@ruzomberok.sk

Referát ekonomiky školstva a majetku

Pracovná náplň:
 • zabezpečuje spracovanie mzdovej agendy ZŠ Černová a MŠ Martinček
 • likvidácia faktúr
 • spracovanie objednávok
 • spracovanie platobných poukazov pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity
 • spracovanie platobných poukazov na dotácie pre športové kluby na činnosť, projekty
 • spracovanie platobných poukazov a odberateľských faktúr pre športoviská
 • evidencia majetku škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity

Daša Kondrová
Referent ekonomiky školstva a majetku
Tel.: 044 / 431 44 65
Mobil:+421 902 374 079
E-mail: dasa.kondrova@ruzomberok.sk

Školský úrad

Pracovná náplň:
 • spracovávanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v oblasti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy v MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, pri výberových konaniach na funkciu riaditeľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ 
 • usmerňovanie k zberu údajov k normatívnemu financovaniu a vypĺňaniu štatistických výkazov
 • odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecno-záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • koordinovanie metodickej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ
 • plnenie úloh dané Okresným úradom Žilina, MŠVVaŠ, ŠŠI
 • vedenie agendy školskej a športovej komisie
 • spracovávanie zmlúv, kontrola vyúčtovania zmlúv na dotáciu pre školstvo a šport
 • riešenie priestupkov v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky
 • riešenie priestupkov voči správaniu a konaniu na športových podujatiach
 • metodická a poradenská činnosť v oblasti práce s mládežou, koordinovanie študenského parlamentu
 • koordinácia dopravnej výchovy na DDI
 • spolupráca s Nízkoprahovým denným centrom pre deti  rodinu (RK-PREROD) v oblasti prevencie závislostí a šikanovania na materských a základných školách
 • organizácia športových, kultúrnych a školských aktivít

PaedDr. Janka Lokajová
Referent pre materské školy
Tel.: 044 / 431 44 81
Mobil:+421 915 572 089
E-mail: lokajova@ruzomberok.sk

Mgr. Ingrid Pavlinská
Referent pre základné školy
Tel.: 044 / 431 44 66
E-mail: ingrid.pavlinska@ruzomberok.sk
18ms