Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Útvar hlavného architekta

Pracovná náplň:
 • je výkonným riaditeľom útvaru, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru-mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu funkčných zón a územných častí so širokými väzbami v jednotlivých oblastiach rozvoja a zložitými kooperačnými vzťahmi jednotlivých profesných skupín, rozhoduje a zodpovedá za vydávané stanoviská
 • sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu
 • sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta
 • pripravuje podklady pre skvalitnenie a estetizáciu mestských priestorov, zabezpečuje urbanisticko-architektonické podklady, návrhy a štúdie
 • sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní, ich začleňovanie do prostredia v zmysle stavebného zákona
 • vydáva územnoplánovacie informácie k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová
 • vydáva stanoviská k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová
 • rieši náročné otázky územného plánovania z hľadiska vecnej a časovej koordinácie
 • pripravuje odborné vyjadrenia z hľadiska vyňatia pozemkov z PPF
 • vybavuje stránky konzultuje a jedná vo veciach architektúry a územného plánovania a poskytuje odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť estetickú kvalitu vytváraného životného prostredia
 • koncepčne koordinuje a pripravuje investičné akcie mesta
 • vykonáva obhliadky v teréne konzultácie a jednania v súvislosti s rozhodovacími procesmi
 • spracováva architektonické štúdie a návrhy riešenia problémových častí mesta
 • zodpovedá za rozpočet útvaru hl. architekta
 • pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky
 • vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii a k umiestneniu reklám pre správne konanie stavebného úradu, špeciálnych stavebných úradov formou záväzných stanovísk, vyjadrení v súlade s vyjadreniami dotknutých orgánov
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov území v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja
 • posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa UPN
 • sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom území mesta
 • povoľuje reklamné, informačné a propagačné zariadenia rôzneho druhu v zmysle stavebného zákona, alebo nariaďuje ich odstránenie
 • vydáva rozhodnutia k umiestneniu mobilných reklamných zariadení
 • pripravuje plány dopravnej siete mesta
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 • vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy
 • vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území mesta v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí, prípadne s inými odbornými referátmi MsÚ
 • rozhoduje v autoremedure o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • zabezpečuje kontrolu a vybavovanie sťažností a petícií
 • zabezpečuje vyjadrenia pre média v oblasti investícii, ÚPN a koncepcie rozvoja mesta

Ing. arch. Jozef Jurčo

hlavný architekt
Tel.: 044/431 44 56
Mobil:+421 917 200 043
E-mail: jozef.jurco@ruzomberok.sk

Referát územného plánovania

Pracovná náplň:
 • zastupuje hlavného architekta v čase jeho neprítomnosti v úrade
 • koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov
 • koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v nadväznosti na jednotlivé oddelenia MsÚ
 • zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec mesta v oblasti územného rozvoja
 • zabezpečuje súťaže a ich vyhodnotenie v spolupráci s komisiou výstavby
 • zabezpečuje kontrolu a vybavovanie interpelácií poslancov MsZ
 • zabezpečuje podnety územného plánu na odd. stavebnej správy, MsP a iné orgány štátnej správy v prípade rozporu so stavebným zákonom a ÚPN
 • zabezpečuje súlad vydávaných rozhodnutí odd. stavebnej správy s územným plánom, pričom vydáva stanoviská k správnym konaniam podľa podkladov od odd. stavebnej správy a taktiež vydáva stanoviská k predaju resp. prenájmu pozemkov podľa podkladov z odd. právnych služieb
 • pripravuje stanoviská k investičným zámerom
 • zabezpečuje súlad vydávaných rozhodnutí oddelenia stavebnej správy, špecializovaných stavebných úradov a iných orgánov štátnej správy s ÚPN
 • rieši náročné otázky územného plánovania vzhľadom ku ÚPN-R ŽSK, a KÚRS
 • rieši urbanistické začleňovanie objektov do prostredia v zmysle stavebného zákona v spolupráci s oddelením stavebnej správy
 • podáva ústny výklad územného plánu a vybavuje klientov, konzultuje a rokuje vo veciach územného plánovania
 • spracováva urbanistické štúdie vizualizácie a podklady
 • navrhuje úpravy neestetických priestorov a objektov z podnetu mesta alebo obyvateľov
 • vykonáva obhliadky v teréne v súvislosti s rozhodovacími procesmi
 • zúčastňuje sa na odborných seminároch a školeniach v súvislosti s územným plánovaním
 • zúčastňuje sa rokovania komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, komisie dopravy a podnikateľskej komisie
 • využíva informačné systémy v územnom plánovaní a vo výstavbe
 • zúčastňuje sa služobných ciest súvisiacich s jeho náplňou práce
 • médiá a PR – územné plánovanie a rozvoj mesta

Ing. arch. Pavol Šrankota
referent
Tel.: 044/431 44 31
E-mail: pavol.srankota@ruzomberok.sk
37ms