Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
   
Štv1
Štv2
Štv3
Štv4
Štv5
Štv6
Štv7
Štv8
Štv9
Štv10
Štv11
Štv12
Štv13
Štv14
Štv15
Štv16
Štv17
Štv18
Štv19
Štv20
Štv21
Štv22
Štv23
Štv24
Štv25
Štv26
Štv27
Štv28
Štv29
Štv30
Štv31

Akcie dnes

Útvar hlavného kontrolóra

Útvar hlavného kontrolóra

Pracovná náplň:
 • vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným
 • môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi
 • za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu

Ing.Vladimír Trnovský

Hlavný kontrolór
Tel.: 044/431 44 39
Mobil:0905 351 603
E-mail: vladimir.trnovsky@ruzomberok.sk

Danka Miklášová
Kontrolórka
Tel.: 044/431 44 20
E-mail: danka.miklasova@ruzomberok.sk
14ms