Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
  
Str1
Štv2
Pia3
Sob4
Ned5
Pon6
Uto7
Str8
Štv9
Pia10
Sob11
Ned12
Pon13
Uto14
Str15
Štv16
Pia17
Sob18
Ned19
Pon20
Uto21
Str22
Štv23
Pia24
Sob25
Ned26
Pon27
Uto28
Str29
Štv30
Pia31

Akcie dnes

Útvar hlavného kontrolóra

Útvar hlavného kontrolóra

Pracovná náplň:
 • vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným
 • môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi
 • za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu

Ing.Vladimír Trnovský

Hlavný kontrolór
Tel.: 044/431 44 39
Mobil:0905 351 603
E-mail: vladimir.trnovsky@ruzomberok.sk

Danka Miklášová
Kontrolórka
Tel.: 044/431 44 20
E-mail: danka.miklasova@ruzomberok.sk
39ms