Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Útvar hlavného kontrolóra

Útvar hlavného kontrolóra

Pracovná náplň:
 • vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným
 • môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi
 • za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu

Ing.Vladimír Trnovský

Hlavný kontrolór
Tel.: 044/431 44 39
Mobil:0905 351 603
E-mail: vladimir.trnovsky@ruzomberok.sk

Danka Miklášová
Kontrolórka
Tel.: 044/431 44 20
E-mail: danka.miklasova@ruzomberok.sk
34ms