Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

II. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ

Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok, o.z. s podporou Mesta Ružomberok vyhlasuje II. ročník fotografickej súťaže Ružomberčania fotografujú.

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, priblížiť výstavné aktivity Liptovského múzea a kultúrne príležitosti v meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. V súťažných témach môžu zaslať fotografie len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka a jeho okolia.

Témy súťaže:
Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku:
1. krajina, príroda, životné prostredie, priemysel
2. život v meste a okolí, voľný čas, rodina
3. architektúra, dokument a pamiatky

Kalendár súťaže:

Otvorenie súťaže: 01.07.2017, 00:00:00 hod.
Uzávierka prijímania fotografií: 30.09.2017, 23:59:59 hod.
Porota: 02.10.2017
Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok a zástupca mesta Ružomberok
Zaplatenie účastníckeho poplatku: najneskôr do 30.09.2017
Zaplatením do pokladne o.z., alebo pripísaním na účet o.z.                         
SBERBANK, pobočka Ružomberok, IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518
Oznámenie výsledkov: 27.10.2017
Vernisáž výstavy a výstava: 27.10.2017, 14:30 hod.
Galéria Fotoklubu pri Liptovskom múzeu Ružomberok, Liptovské múzeum Ružomberok I. poschodie: 27. 10. - 01.12. 2017

Ceny v súťaži:
Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:
1. cena: 70,00€
2. cena: 50,00€
3. cena: 30,00€

Pravidlá súťaže:
Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je: o.z. Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok (www.fotoklub.sk)
v spolupráci s Mestom Ružomberok, Liptovským múzeom Ružomberok a so spoločnosťami Kultúrnym dom Andreja Hlinku a.s., WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok a WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok (ďalej aj „Spolupracovník").

1. Technický servis zabezpečuje spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok (www.wegalh.sk), ktorá je slovenským výrobcom profesionálnych dochádzkových a identifikačných systémov, ktoré predáva pod označením WIS/K.

2. Termín konania súťaže je od 01.07.2017, 00:00:00 hod. do 30.09.2017, 23:59:59 hod.

3. Určená je pre neorganizovaných záujemcov a nadšencov fotografie so vzťahom k mestu Ružomberok (pôvod, trvalý pobyt, práca, štúdium).

4. Účastnícky poplatok je pre súťažné témy 1, 2 a 3 - spolu 5,00 € na autora. Výška poplatku sa nemení, ak autor zašle svoje fotografie len do jednej súťažnej témy. Poplatok je potrebné uhradiť na účet SBERBANK  pobočka Ružomberok, IBAN  SK 55 3100 0000 0043 2003 5518 alebo zaplatením do pokladne o.z. najneskôr 30.09.2017. Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uviesť do doplňujúcich údajov k platbe svoje meno a priezvisko a RF2017.

5. Fotografie v žiadnej zo súťažných tém nebudú bez úhrady účastníckeho poplatku zaradené do súťaže ani predložené porote.

6. Súťažné fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu www.fototime.sk.

7. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne štyri digitálne fotografie.

8. Do súťaže budú prijaté a zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú: formát JPG, pomer strán 3:2 resp. 4:3, minimálne rozlíšenie 150 DPI, minimálna veľkosť 1.0 MB a maximálna veľkosť 8.0 MB.

9. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe:
e-mail, meno a priezvisko, telefonický kontakt, celú adresu a uvedie vzťah k mestu Ružomberok (pôvod, trvalý pobyt, práca, štúdium).
Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení Zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutím telefónneho čísla a e-mailu) a ďalšieho  marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľov.

10. Súťažiaci zaslaním fotografie (fotografického diela) do súťaže prenecháva Usporiadateľovi ku nej autorské práva v rozsahu, ktoré im umožňujú bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu vyhotoviť rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať za účelom jeho propagácie pri zachovaní autorských práv autora.

11. Súťažné fotografie vyhodnotí odborná porota. Porota pri hodnotení nepozná mená autorov. Mená autorov technický servis zverejní až po vyhodnotení.

12. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Porota zároveň vyberie výstavnú kolekciu.

13. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné a právoplatné.

14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.fotoklub.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.

15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografii s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej legislatívy nutné a pod.).

17. Usporiadateľ z fotografií vybratých porotou vyhotoví zväčšeniny, ktoré budú vystavené vo Fotogalérii Fotoklubu pri Liptovskom múzeu Ružomberok. Tieto si po skončení výstavy budú môcť autori vyzdvihnúť pri demontáži výstavy.
277ms