Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Klub dôchodcov Ružomberok

Motto:
Milovať ľudí je krásne, ale milovať tých,

ktorým život vtisol znak staroby

potrebuje ľudí úprimného srdca.

Denné Centrum - Klub dôchodcov Mesta Ružomberok

Klub dôchodcov v Ružomberku bol založený pred 31 rokmi 16.mája 1982, po vzore iných miest Slovenska, za aktívnej pomoci Mestského národné výboru, jeho funkcionárov apracovníkov, hlavne vedúcej soc. odboru JUDr. Hudákovej, Jozefa Hušeka, Jána Pavlíka /najstaršieho/, Kataríny Marušiakovej, Michala Cambela a Jána Slobodníka. Od založenia klubu sa za 31 rokov veľa zmenilo. Prví členovia klubu začínali v priestoroch bývalého robotníckeho domu, začo patrí vďaka vtedajšiemu predsedovi MsNV Karolovi Válymu. V roku 1987 práca v klube nadobudla svoju pestrosť včinnosti. Predsedom klubu bol pán Ján Babilonský, ktorý sa osvedčil v práci, ako dobrý organizátor, čím činnosť klubu bola pestrejšia, či už po stránke kultúrnej i spoločenskej / besedy, divadlá, zájazdy/ a pod. Z dôvodu reštitúcie v roku 1991 vedenie mesta spolu so svojim primátorom Juliánom Helkom pridelilo KD nové priestory na ul. Majere 5. V roku 1997 sa na podnet primátora mesta JUDr. Juraja Čecha klub presťahoval do väčších priestorov na ul. Majere 13, v ktorých je doposiaľ. Činnosť klubu sa z roka na rok rozrastala orôzne záujmové činnosti. Pre členov boli organizované zájazdy za poznávaním Slovenska, zahraničné poznávacie ale ipobytové zájazdy, pestrá ponuka besied azdravotných prednášok a pod. V tomto období mal Klub dôchodcov cca 500 členov. Niektorí členovia klubu , ktorí pochádzali zmestských časti sa rozhodli zriadiť takého Kluby dôchodcov aj vo svojich obciach. Dňa 17. 10. 1998 vnikol Klub dôchodcov na Bielom Potoku, ktorý mal cca 70 členov a jeho predsedom bol p. Anton Garček. Klub bol založený za významnej podpory predsedníčky Mestskej časti Biely Potok p. Vilmy Mišíkovej, ktorá sa neskôr stala predsedníčkou klubu. 15.apríla 2000 sa osamostatnili obyvatelia mestskej časti Černová. Tak bol založený Klub dôchodcov v Černovej, ktorý mal 34 členov a jeho predsedom bol p. Pavol Brtoš do roku 2007 a na jeho miesto nastúpil p. Ing. Štefan Hatala, ktorý svoju funkciu vykonáva doteraz. O niekoľko rokov neskôr bol založený klub aj v Hrboltovej napriek tomu, že začínal s 13 dôchodcami – členmi. Jeho predsedníčkou je p. Anna Urmínová. Po dlhoročnej aktívnej činnosti ako predseda klubu musel p. Babilonský zo zdravotných dôvodov odstúpiť a na jeho post bol zvolený JUDr. Jozef Mišura, ktorý činnosť klubu aktívne rozvíjal naďalej. Ako predseda klubu dôchodcov bol vymenovaný aj za predsedu Rady starších pri MsÚ v Ružomberku, kde predkladal požiadavky pre zlepšenie činnosti klubu, ale aj pripomienky členov. Svoju prácu vykonával zodpovedne, veľmi rád aveľmi dobre po dobu 10-tich rokov. Vroku 2012 v období 30 výročia založenia Klubu dôchodcov bola za vedúcu KD - Denného centra v Ružomberku zvolená členmi p. Alena Vinžíková. Klub má vsúčasnej dobe 460 členov a riadi ho 11 členný výbor a 3 členná revízna komisia. Klub je živá, zdravá organizácia, plná rôznorodých akcií. Činnosť klubu je bohatá a rozmanitá, snaží sa zlepšovať svoje klubové prostredie ale aj rozširovať činnosti oktoré členovia javia záujem. V práci majú veľkú oporu aj vo vedení mesta sktorým veľmi aktívne spolupracujú aktorí im pomáhajú riešiť problémy po stránke odbornej i materiálnej.Členovia Klubu dôchodcov chcú i naďalej svoje prostredie zveľaďovať, tak aby sa tam všetci cítili dobre. Usporadúvajú rôzne spoločné posedenia (MDŽ, 1.máj, Anna bál, čajové popoludnia pri hudbe) zdravotné besedy, posedenie pri guláši, batôžkové stretnutia ale aj posedenie pri vianočnom stromčeku s kapustnicou. Niektorých stretnutí sa už tradične zúčastňujú aj členovia vedenia mesta (Deň matiek, Mesiac úcty k starším, stretnutia s jubilantmi, Mikuláš, Vianoce, výročne schôdze) . Svojou rozmanitou činnosťou Klub dôchodcov v Ružomberku napĺňa svoje poslanie: „Zabudnúť na roky, trápenie, choroby a veľakrát i na samotu."
 
Vedúca klubu – Alena Vinžíková

Otváracie hodiny:

utorok od 13,30 hod. – do 16,00 hod.

streda od 13,30 hod. – do 16,00 hod.

piatok od 13,30 hod. – do 16,00 hod.

34ms