Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Kvalita ovzdušia

Územie mesta Ružomberok bolo vymedzené ako oblasť riadenia kvality ovzdušia v zmysle zákona oovzduší č. 137/2010 Z.z. z dôvodu prekračovania limitnej hodnoty pre prachové častice PM10. Pôvod znečistenia pre merania PM10 v automatickej monitorovacej stanici /AMS/ Ružomberok vyhodnotil Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, ktorý je aj prevádzkovateľom stanice. Zdrojmi zvýšeného množstva prachových častíc PM10 sú najmä malé zdroje znečisťovania ovzdušia, veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, automobilová doprava, zdroje neznámeho pôvodu, cezhraničný prenos. Obvodný úrad životného prostredia Žilina vydal Všeobecne záväznú vyhlášku č.2/2013 z21.2.2013 ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Ružomberok a obce Likavka a znečisťujúcu látku PM10 aPM2,5. Vyhláška sa nachádza vo Vestníku vlády Slovenskej republiky /ročník 23, čiastka 1, obsah II.časť/

RUŽOMBEROK /monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP a.s. aimisií zAMS Mondi SCP a.s. aAMS Ružomberok – Riadok/

Dole uvedené odkazy smerujú na iné webové stránky:

MONITOROVANIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.

air 12.JPG air 11.JPG air 10.JPG Panorama z Likavského hradu.JPG

Všeobecne závazná vyhláška OÚŽP Žilina č.2_20 ...Všeobecne závazná vyhláška OÚŽP Žilina č.2_2013 zo dňa 21.2.2013
PDF dokument, veľkosť 364 kB
Pridané dňa: 26. 04. 2013
Za sekciu zodpovedá: Matis Michal (044/431 44 51)
200ms