Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Pracovná skupina na riešenie problematiky prašnosti

Mesto Ružomberok zriadilo pracovnú skupinu na riešenie problematiky prašnosti PM10 a PM2,5 v Ružomberku v dôsledku tej skutočnosti, že región Ružomberka dlhodobo patrí medzi oblasti kde je prekračovaný povolený ročný limit prekročení prachových častíc PM10 a PM2,5. Na základe tejto skutočnosti a v snahe a potrebe riešiť nepriaznivý stav, primátor mesta zriadil pracovnú skupinu na posúdenie stavu, navrhnutie a realizovanie opatrení na zlepšenie stavu.
 
Členovia pracovnej skupiny sú:
Ing.Miroslav Zuberec, RNDr.Michal Matis /Mesto Ružomberok/, Ing.Oľga Šotolová, Ing.Vladimír Krajči /Mondi SCP a.s. Ružomberok/, Ing.Vladimír Macko /Obvodný úrad životného prostredia Ružomberok/, Ľubomír Schmida, Ing.Milan Filo

Boli navrhnuté a realizované nasledovné opatrenia:

 • Vedenie mesta intervenuje na príslušných štátnych inštitúciách čo najskoršie vybudovanie dialničného obchvatu mesta D1 arýchlostnej komunikácie R1
 • Slovenská správa ciest Žilina bola požiadaná opravidelné a častejšie vykonávanie čistenia ciest I/18 a I/59 prechádzajúcich cez Ružomberok
 • Bola realizovaná výmena živičného povrchu na I/18 vintraviláne mesta
 • Dopravný inšpektorát PZ Ružomberok bol požiadaný opravidelnú kontrolu vozidiel prevážajúcich sypký materiál s dôrazom na dodržiavanie povinnosti zaplachtovania vozidla
 • Kontrola vozidiel vychádzajúcich z lomov v okolí Ružomberka DI PZ
 • Bola vykonaná inventarizácia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Pravidelné polievanie a čistenie miestnych komunikácií
 • Pomocou grantu „Ochrana ovzdušia" bola vykonaná výsadba 1200 ks stromov na ul. Kľačno a Žilinská cesta ako protiprachová bariéra anákup 5 ks polievacích a zametacích vozidiel na údržbu miestnych komunikácií

Opatrenia na zníženie prašnosti pre rok 2013

 • Vyčistenie ciest I.triedy a ich krajníc v intraviláne mesta 2 x za rok /v 04/213 po ukončení zimnej údržby a v 09/2013
 • Oprava ciest I.triedy v intraviláne mesta
 • Oprava chodníka – ul. Riadok /miesto meracej stanice/
 • Požiadať o vykonanie aktualizácie Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia Žilina ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Ružomberok a obce Likavka /doplnenie akčného plánu opovinnosť SSC Žilina vykonávať pravidelné čistenie ciest I/18 aI/59 vedúcich cez mesto/
 • Vykonať analýzu prachu PM10 a PM2,5
 • Mondi SCP a.s. bude maximalizovať prepravu po železnici
 • Požiadať SHMÚ Bratislava o zabezpečenie bezporuchovej prevádzky AMS Riadok
 • Vykonávať pravidelné polievanie a čistenie miestnych komunikácií
 • Opravy a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Hala zberného dvora.jpg Vstup do zberného dvora.jpg Sklady - kontajnery na NO.jpg MANN - lisovacia nadstavba.jpg Autopark - zberný dvor.JPG Klačno.JPG Žilinská cesta.JPG Klacno - výsadba stromov.JPG Milkov.JPG Sídlisko Klacno 01.JPG Polík - žilinská cesta 01.JPG Polík - Žilinská cesta 02.JPG

Súvisiace prílohy:
Zápis z rokovania pracovnej skupiny – pr ...Zápis z rokovania pracovnej skupiny – prašnosť z 27.12.2011.pdf
PDF dokument, veľkosť 219 kB
Pridané dňa: 26. 04. 2013
Zápis z rokovania pracovnej skupiny – pr ...Zápis z rokovania pracovnej skupiny – prašnosť z 22.3.2013.pdf
PDF dokument, veľkosť 343 kB
Pridané dňa: 26. 04. 2013
Za sekciu zodpovedá: Matis Michal (044/431 44 51)
222ms