Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
    
Pia1
Sob2
Ned3
Pon4
Uto5
Str6
Štv7
Pia8
Sob9
Ned10
Pon11
Uto12
Str13
Štv14
Pia15
Sob16
Ned17
Pon18
Uto19
Str20
Štv21
Pia22
Sob23
Ned24
Pon25
Uto26
Str27
Štv28
Pia29
Sob30
Ned31

Akcie dnes

Štruktúra

 Náčelník MsP

riadi činnosť MsP, na návrh primátora je menovaný a odvolávaný Mestským zastupiteľstvom

Zástupca náčelníka MsP
náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník MsP. V obciach, kde je to účelné, môžu obecné (mestské) zastupiteľstvá na návrh primátora zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka. V Mestskej polícii Ružomberok je vytvorená funkcia zástupcu náčelníka MsP:
a.) pre kontrolu a výkon služby
b.) pre veci vnútorné a organizačné, ktorý zároveň pracuje na smeny ako spracovávateľ

Príslušník prevencie kriminality a vzdelávania MP
a) za svoju činnosť zodpovedá priamo náčelníkovi MP,
b) podieľa sa spolu s náčelníkom MP na vzdelávaní a školení príslušníkov MP,
c) vypracováva prevenčné programy a vykonáva aktivity súvisiace s prevenciou kriminality v meste,
d) v zmysle programu prevencie kriminality organizuje stretnutia (prednášky) s mládežou, 
e) má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní príslušníci MP,
f) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka. 

Referent MsP
administratívny pracovník, ktorý zabezpečuje okrem spracovania štatistických údajov aj vymáhanie pokút

Oddelenie objasňovania priestupkov
je tvorené spracovávateľmi priestupkov, ktorí objasňujú a spracovávajú zistené a oznámené priestupky a vedú evidenciu priestupkov a pošty

Operačný príslušník
prijíma oznámenia od občanov; vykonáva prvotné úkony potrebné pre začatie objasňovania priestupkov; podľa pokynov nadriadených riadi činnosť hliadok; pracuje v policajnom programe a vedie evidenciu pošty

Veliteľ smeny
podľa stanovených úloh riadi činnosť hliadok a zodpovedná za ich výkon

Zástupca veliteľa smeny
v neprítomnosti veliteľa smeny preberá zodpovednosť za činnosť a výkon hliadky

Členovia hliadky
podľa plánu kontrol a stanovených úloh vykonávajú hliadkovaciu činnosť
Za sekciu zodpovedá: Jankovič Roman
90ms