Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
Pon1
Uto2
Str3
Štv4
Pia5
Sob6
Ned7
Pon8
Uto9
Str10
Štv11
Pia12
Sob13
Ned14
Pon15
Uto16
Str17
Štv18
Pia19
Sob20
Ned21
Pon22
Uto23
Str24
Štv25
Pia26
Sob27
Ned28
Pon29
Uto30

Akcie dnes

Grantové výzvy

GRANTOVÝ PROGRAM ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE 2016

Úvod Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí, ako i mladých ľudí. 

Ciele Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ludí v komunite, regióne s dôrazom na ̌ prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpecného prostredia pre ̌ športovanie v rodinách, školách, komunitách.
1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesútažné ̌ športovanie pre radosťz pohybu
2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

Cieľové skupiny
 deti a mladí ludia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) ̌
 dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodicia, vychovávatelia, u ̌ citelia, komunita) ̌ Nastavenie GP

 ročne 1 kolo grantového programu (GP)
 maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 3 000 €
 výška odsúhlaseného grantu závisí od posúdenia žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je podmienkou schválenia
 dĺžka projektu 6-8 mesiacov  v jednom kole GP môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt  ako súcaš ťpodporeného projektu doporučujeme úcaš ťna vzdelávaníNDS o bezpecnom ̌ prostredi ́pre sportovanie det ̌ i ́(2 dňový workshop v jarných mesiacoch 2017, 1 - 2 zástupcovia z každej podporenej organizácie a iní, témy vzdelávania: vývojové potreby detí a bezpečnosť, vytváranie bezpečného psychického a fyzického prostredia pri športových aktivitách, zásady prvej pomoci a komunikácia s deťmi pri úrazoch, právne minimum pre organizácie, výmena skúseností, zdieľanie príkladov z praxe)

 PLUS pre projekt - odporúcanie zamestnanca ̌ Kooperativa, pripadne jeho akt ́ ivne zapojenie ́ Oprávnení žiadatelia
 mimovládne organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí
 komunitné centrá
 materské centrá
 športové kluby
 školy
 samosprávy – komunity priateľské detom a ̌ mladým ľuďom
Kvalita vzdelávania

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.


Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

 • INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

 • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
 • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
 • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
Uzávierka predkladania žiadostí
20. októbra 2016 do 24.00 (štvrtok)
Suma určená na prerozdelenie
40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Kritériá programu

Viac informácií nájdete tu.


Otvorený grantový program SLSP 2016-2.kolo

 • Deadline: 23.09.2016
 • Max. výška grantu: neurčená
 • Od 22.8. do 23.9. 2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.

  Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené len pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto oblastí:

  • sociálna pomoc a zdravie;
  • ochrana životného prostredia;
  • posilňovanie občianskej spoločnosti;
  • kultúra;
  • vzdelávanie;
  • a šport.
  • Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže nám to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.
  • V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.
  • Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.
  • V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.
  • najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke podatelna.slsp.sk. Pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program "Otvorený grantový program 2016";
  • na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto. Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk
  • vyplňte on-line projektový formulár (obsahová časť a rozpočet). Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
  • elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.
  Viac informácii tu.

   

   


Medzinárodný vyšehradský fond – Malé granty

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu.

právnený žiadateľ: mimovládne organizácie, neziskové organizácie, obce, školy a iné verejné inštitúcie.

Podporované aktivity: 

 • kultúrna spolupráca,
 • vedecké výmeny a výskum,
 • školstvo,
 • výmeny mládeže,
 • cezhraničná spolupráca
 • propagácia cestovného ruchu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 9. 2016

Viac informácií nájdete tu.

Bilaterálny fond 2016

Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom).

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) 

 

 


Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať organizácie, ktorých zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu.

Ciele grantového programu a oblasti podpory

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Cieľové skupiny

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii).
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci).

Aktuálne prebieha jesenné kolo 4. ročníka GP Dôvera

Žiadosti o grant môžete posielať do 14. októbra 2016. Prečítajte si celé znenie výzvy.

Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2016Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého ...

Grantový program podpory výskumnej činnosti v odbore aplikovanej

a priemyselnej informatiky

Nadacia Tatra banky sa usiluje neustale prinašať inšpirativne možnosti a atraktivne priležitosti na zvyšovanie

kvality vzdelavania na slovenskych vysokych školach.

Naš cieľ sa pritom už roky nemeni.

Chceme približiť vzdelavaci proces na slovenskych vysokych školach štandardom moderneho vzdelavacieho

procesu svetovych renomovanych vzdelavacich inštitucii, ako aj realnym potrebam praxe, kde vyskum

predstavuje nosny pilier kvalitneho vzdelavania.

Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v prislušnej oblasti vyskumu.

Uzávierka predkladania žiadostí
4. novembra 2016 do 24.00 (piatok)

Suma určená na prerozdelenie
25 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Za sekciu zodpovedá: Legerská Kvetoslava (0911 286898)
286ms