Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Materská škola Za dráhou

Materská škola Za dráhou

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 
 
Adresa: Za dráhou 19/477, 034 01 Ružomberok
 
Telefón:   MŠ   + 421 905 319 574 
                ŠJ    + 421 905 474 585
 
E-mailová adresa: mszadrahou@gmail.com
 
Webová stránka: www.mszadrahou.eu 
Pracovná doba: 5,45 hod. – 16,30 hod.
Vedenie:
riaditeľ MŠ: Kroliaková Danka
zástupca MŠ: Mgr. Šaradínová Gabriela
vedúca ŠJ: Sliacka Jana  
Poplatky: - za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na dieťa vo veku 3 - 6 rokov sumou 13,00€ a na dieťa vo veku 2 - 3 roky sumou 50,00€, príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, - na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca  denne sumou 1,12€, desiata: 0,26€, obed: 0,64€, olovrant 0,22€.

Ped. zamestnanci:  10
Prevádzkoví zamestnanci: 3
Zamestnanci ŠJ: 4

Počet tried: 5
Počet detí: 102
Počet stravníkov: 112 (stravujú sa aj detské jasle)
Za sekciu zodpovedá: Lokajová Janka, Pavlinská Ingrid, Pažítka Jozef (0905 793 852)
7086ms