Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

Začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Cyklochodník Hrabovská dolina“

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný
úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo
282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust.
§10 ods.l zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre
stavbu: „Cyklochodník Hrabovská dolina"

Súvisiace prílohy:
vyvlastnovanie_Cyklo_Hrabovska.pdfvyvlastnovanie_Cyklo_Hrabovska.pdf
PDF dokument, veľkosť 670 kB
Pridané dňa: 26. 02. 2018
Začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu:  ...
Za sekciu zodpovedá: Macko Peter
1050ms