Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  
 
Uto1
Str2
Štv3
Pia4
Sob5
Ned6
Pon7
Uto8
Str9
Štv10
Pia11
Sob12
Ned13
Pon14
Uto15
Str16
Štv17
Pia18
Sob19
Ned20
Pon21
Uto22
Str23
Štv24
Pia25
Sob26
Ned27
Pon28
Uto29
Str30
Štv31

Akcie dnes

Informácia o začatí vyvlasťňovania diaľnica D1 Hubová- Ivachnová

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný
úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo
282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust.
§ 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre
stavbu: „Diaľnica Dl Hubová - Ivachnová"
Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne
informácie:
a) účel vyvlastnenia', obmedzenie vlastníckeho práva- dočasný záber pozemku v prospech
vyvlastniteľa
b) údaje o vyvlastniteľovv. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841
04 Bratislava- Karlova Ves, IČO : 35919001
c) katastrálne územie: Hrboltová
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia resp. obmedzenia: časti parciel
KNE: 965/2,981/2
Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na
svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom
území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Súvisiace prílohy:
Informácia o začatí vyvlastňovania D1 Hub ...Informácia o začatí vyvlastňovania D1 Hubová-Ivachnová.pdf
PDF dokument, veľkosť 840 kB
Pridané dňa: 14. 01. 2019
37ms