Preskočiť na obsah
RSS odber: Správy mesta Ružomberok   |   Facebook   |   Prihlásenie  

1. zástupca primátora mesta

Ing. Michal Slašťan

Tel.: 044 / 431 44 41
E-mail: michal.slastan@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:

MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor Mesta Ružomberok, ako jeho štatutárny orgán vsúlade sustanovením §13b, ods. 1 a3 zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších zmien adoplnkov súčinnosťou od 16.12.2014 poveruje zastupovaním primátora mesta na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 Ing. Michala Slašťana vrozsahu:

A/ Počas prítomnosti primátora:

 • koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva vsúčinnosti sodbornými útvarmi mestského úradu amestským zastupiteľstvom,
 • podieľať sa na tvorbe, kontrole arealizácii rozvojových programov mesta,
 • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • vykonávať riadiacu činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom vrozsahu kompetencií vyplývajúcich zfunkcie vorganizácii,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva,
 • plniť úlohy určené primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom,
 • prijímať a vybavovať žiadosti, podnety a pripomienky občanov,
 • spracovávať materiály a stanoviská zásadného významu v riadenej oblasti,
 • podpisovať písomnosti v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu mesta Ružomberok,
 • riešiť prípadné kompetenčné otázky pri vybavovaní poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám,
 • zúčastňovať sa kultúrno - spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich vmeste,
 • spolupracovať s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami, politickými stranami a hnutiami pôsobiacimi vmeste,
 • rozvíjať partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinovať plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohliadať na prípravu partnerských a družobných zmlúv.

B/ Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta:

 • počas krátkodobej neprítomnosti zdôvodu služobnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti, resp. iného dôvodu vykonávať všetky úkony ačinnosti uvedené vbode A. tohto poverenia,
 • počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta vzmysle § 13b, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších zmien adoplnkov plniť úlohy primátora mesta vplnom rozsahu.

C/ Zodpovedá za:

 • oblasť školstva, športu, kultúry, sociálnej a zdravotnej oblasti. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s organizáciami, združeniami a spolkami, ktoré v obci pôsobia (školy, ZPOZ, kluby dôchodcov, Jednota dôchodcov  Slovenska),
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností,
 • tvorbu stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora,
 • vypracovávanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov.


Bc. Lýdia Fričová
Sekretariát zástupcu primátora
Tel.: 044 / 431 44 85
E-mail: lydia.fricova@ruzomberok.sk

Referát projektov a grantov

Ing. Kvetoslava Legerská, PhD.
Referent projektov a grantov
Tel.: 044 / 431 44 43
E-mail: legerska@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 • získavanie informácií o možnostiach grantových výziev a príležitostí
 • analytická činnosti a príprava podkladov v oblasti financovania zo štátnych, európskych a iných zdrojov
 • plánovanie projektov na základe získaných informácií o poskytovaní NFP
 • monitorovanie potrieb mesta a obyvateľov so zameraním na využívanie grantových výziev
 • koordinácia pri príprave a vypracovaní grantových projektov v spolupráci so zamestnancami mesta a inými inštitúciami
 • sledovanie termínov súvisiacich s odovzdávaním žiadosti o NFP
 • podávanie žiadostí o NFP
 • koordinácia pri implementácii a monitorovaní projektov
 • vypracovanie priebežných a záverečných správ
 • podieľanie sa na plnení úloh v oblasti regionálneho rozvoja
 • príprava analýz a podkladov pre spracovanie PHSR pre budúce obdobie


Mgr. Pavel Scheer
Projektový manažér
Tel.: 044 / 431 44 98
Mobil:+421 905 728 818
E-mail: scheer@ruzomberok.sk

Ing. Jozef Bašary
Projektový manažér
Tel.: 044 / 431 44 55
Mobil:+421 915 572 078
E-mail: basary@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:
 •  získavanie informácií o možnostiach grantových výziev a príležitostí
 • analytická činnosti a príprava podkladov v oblasti financovania zo štátnych, európskych a iných zdrojov
 • plánovanie projektov na základe získaných informácií o poskytovaní NFP
 • monitorovanie potrieb mesta a obyvateľov so zameraním na využívanie grantových výziev
 • koordinácia pri príprave a vypracovaní grantových projektov v spolupráci so zamestnancami mesta a inými inštitúciami
 • sledovanie termínov súvisiacich s odovzdávaním žiadosti o NFP
 • podávanie žiadostí o NFP
 • koordinácia pri implementácii a monitorovaní projektov
 • vypracovanie priebežných a záverečných správ
 • podieľanie sa na plnení úloh v oblasti regionálneho rozvoja
 • príprava analýz a podkladov pre spracovanie PHSR pre budúce obdobie
 • vedenie databázy údajov o stave budov vo vlastníctve mesta a o spotrebách energií v budovách
 • vypracovávanie návrhov na úsporu energie, zabezpečovanie meraní v objektoch mesta a energetických certifikátov od externých organizácií
 • spolupráca s oddelením investícií pri príprave a realizácii projektov zameraných na úsporu energie
 • spolupráca s ByPo, s.r.o., Ružomberok pri príprave projektov na zníženie spotreby energie v bytových domoch vo vlastníctve mesta
 • vydávanie záväzných stanovísk Mesta Ružomberok o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10MW s koncepciou rozvoja tepelnej energetiky podľa §31, písm. b zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Za sekciu zodpovedá: Juricová Zuzana
67ms