Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Dotácie

Preambula

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo a Mesto Ružomberok vydáva pre katastrálne územie Ružomberok a katastrálne územie Hrboltová toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „nariadenie“):

Predmet a účel nariadenia

Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti.


 
ÚvodÚvodná stránka