Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

História MsP

Polícia z latinského slova politia – „verejná správa", ktoré sa odvádza zo starogréckeho polis = mesto. Je to ozbrojená zložka štátu, určená hlavne na udržiavanie vnútorného poriadku štátu (na rozdiel od armády, ktorá chráni pred vonkajším nepriateľom), k ochrane práv, majetku a bezpečnosti občanov a ku stíhaniu páchateľov trestnej činnosti.
 
Na Slovensku po zmene politického zriadenia v roku 1989 postupne jednotlivé kompetencie štátu prechádzajú do rúk samospráv.  Jednou zo základných úloh obcí a miest v zmysle zákona SNR č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú práve  obce a mestá zodpovedné za zabezpečenie verejného poriadku na svojom území. Za týmto účelom SNR schválila zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Obecná (mestská) polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Zákon tiež upravuje aj jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície.
 
Mestská polícia Ružomberok bola zriadená dňa 1. júla 1992 Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 4/1992 ako poriadkový útvar mesta a tvorilo ju 22 mestských policajtov. Od roku 2004 bol počet príslušníkov MsP Ružomberok navýšený na 27 policajtov a jednu administratívnu pracovníčku. Medzitým sa počet strážcov zákona menil, najvyšší bol 31, momentálne je to 27 príslušníkov MsP.
 
Mestská polícia Ružomberok od roku 1997 prevádzkuje pult centrálnej ochrany (PCO), kde si môžu majitelia nehnuteľností alebo prevádzok pripojiť svoje objekty pod ochranu mestskej polície. V súčasnosti je na PCO pripojených 75 objektov.
 
V rámci priblíženia sa k občanom bola v roku 2000 na operačnom pracovisku zriadená bezplatná tiesňová linka č.t.: 159, kde môžu občania 24 hodín denne požiadať o pomoc, prípadne oznámiť protiprávne konanie, či už ako poškodený tak aj ako svedkovia protiprávneho konania.
 
Od roku 2002 vykonávajú mestskí policajti aj odchyt túlavých zvierat najmä psov. Preto v uvedenom roku vybraní príslušníci MsP absolvovali kurz: Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, kde získali vedomosti o základoch etológie zvierat, biologických zásadách chovu spoločenských zvierat, poznatky o základoch anatómie, fyziológie zvierat a o najzávažnejších ochoreniach hlavne psov a mačiek najmä vo vzťahu k zoonózam. Súčasťou kurzu je aj poznanie základov služobnej kynológie a výcviku psov, projektovanie útulkov, karantén a možnosti DDD činnosti, vrátane príslušnej legislatívy.
 
 Od roku 2003 prevádzkuje mestská polícia aj kamerový systém pozostávajúci zo štyroch kamier. V súčasnosti je tento kamerový systém založený na analógovej technológii už morálne opotrebovaný, preto v decembri 2012 bola zrealizovaná prvá etapa budovania nového kamerového systému s digitálnou technológiou. Táto etapa bola uskutočnená aj vďaka dotácii z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
 
Nasledujúci rok teda rok 2004 bol pre všetky mestské polície na Slovensku dôležitý. Novelizáciou zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii prevzal dohľad nad mestskými políciami štát. Zároveň bola touto novelou na celom Slovensku zjednotená uniforma mestských policajtov (tmavomodrá farba) a taktiež označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh mestskej polície.
 
Od vzniku mestskej polície po súčasnosť  je náčelníkom Mestskej polície Ružomberok Ing. Ivan Stromko.

 
ÚvodÚvodná stránka