Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Mestská polícia

Pracovná náplň:

 • MsP je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesenia MsZ a rozhodnutia primátora mesta. 
 • Základné úlohy Mestskej polície:
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, rieši v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
 • z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
 • zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

 

TIESŇOVÉ VOLANIE MsP: 159

Ing. Ivan Stromko
Náčelník MsP
Tel.: 044 / 431 44 60
Mobil:+421 905 257 499
E-mail: stromko@ruzomberok.sk

Roman Jankovič
MsP oddelenie prevencie
Tel.: 044 / 431 44 77
Mobil:+421 917 403 679
E-mail: jankovic@ruzomberok.sk

Ing. Simona Targošová
Referát MsP 
Tel.: 044 / 431 44 59
Mobil:+421 905 720 551
E-mail: targosova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka