Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Obstarávanie územných plánov a ich zmien

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-Z Ružomberok - PRĽA Vlkolínec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Mesto Ružomberok, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje obstarávanie Územného plánu zóny Ružomberok - PRĽA Vlkolínec ( ďalej aj ÚPN-Z Ružomberok - PRĽA Vlkolínec ) oznamuje v súlade s ustanoveniami § 23 stavebného zákona vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v riešenom území predmetného územného plánu, občanom, fyzickým a právnickým osobám prerokúvanie

Návrhu Územného plánu zóny Ružomberok — PRĽA Vlkolínec

V súlade s ustanoveniami § 23 ods. 1 až 3) stavebného zákona predkladá Mesto Ružomberok Návrh ÚPN-Z Ružomberok - PRĽA Vlkolínec na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.ruzomberok.sk a na Útvare hlavného architekta na Mestskom úrade v Ružomberku v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8°° hod. do 15°° hod., v stredu od 8°° hod. do 16°° hod. a v piatok od 8°° hod. do 14°° hod.

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-Z Ružomberok - PRĽA Vlkolínec sa uskutoční

dňa 6. augusta 2019 ( utorok ) o 14.30 hod.

vo veľkej zasadačke na prvom poschodí Mestského úradu v Ružomberku, na ktoré Vás týmto pozývame.

V súlade s ustanoveniami § 23 stavebného zákona sú vlastníci pozemkov, nachádzajúcich sa v riešenom území predmetného územného plánu, občania, fyzické a právnické osoby oprávnení podať' písomné pripomienky k Návrhu ÚPN-Z Ružomberok - PRĽA Vlkolínec na adresu Mestského úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

V Ružomberku dňa 18.7.2019

Predmetné oznámenie bolo zverejnené dňa 24.7.2019


 
verejna vyhlaska.pdf(528.9 kB)verejna vyhlaska.pdf
01_ŠV_VLKOLÍNEC_15.07.2019.pdf(1.7 MB)01_ŠV_VLKOLÍNEC_15.07.2019.pdf
02_KUN_15.07.2019.pdf(2.6 MB)02_KUN_15.07.2019.pdf
03_DOPRAVA_15.07.2019.pdf(1.9 MB)03_DOPRAVA_15.07.2019.pdf
04_SIETE_15.07.2019.pdf(1.8 MB)04_SIETE_15.07.2019.pdf
05_REGULATÍV_15.07.2019.pdf(2 MB)05_REGULATÍV_15.07.2019.pdf
06_SZČ_15.07.2019.pdf(1.4 MB)06_SZČ_15.07.2019.pdf
ÚvodÚvodná stránka