Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie právnych služieb

JUDr. Katarína Šimanská

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 34
E-mail: katarina.simanska@ruzomberok.sk

Referát práva a priestupkov

Pracovná náplň:

 • zastupuje Mesto Ružomberok pri mimosúdnych rokovaniach a v súdnych konaniach pri vymáhaní finančných pohľadávok mesta a zabezpečovaní ochrany vlastníckych a iných nehmotných práv mesta na základe plnomocenstva udeleného primátorom
 • vypracúva a podáva návrhy na začatie súdneho konania, opravné prostriedky, vyjadrenia a ostatné podania v súvislosti so súdnym konaním
 • vypracúva právne analýzy a poskytuje odborné stanoviská, právnu podporu a vyjadrenia podľa požiadaviek vedenia mesta
 • zúčastňuje sa na rokovaniach v rozsahu činnosti oddelenia a podľa požiadaviek vedenia mesta
 • koná a zastupuje mesto na rokovaniach pred príslušnými orgánmi štátnej správy v rozsahu činnosti oddelenia
 • pripravuje materiály na rokovania orgánov samosprávy (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, ak je zriadená a príslušné komisie), ktoré sa týkajú trvalej alebo dočasnej dispozície s majetkom mesta
 • pripravuje a vypracúva návrhy zmlúv schválených mestským zastupiteľstvom (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy, ktorých predmetom sú vecné práva k cudzej veci, nájomné, zmluvy o výpožičke, o budúcom predaji/kúpe, prijatí daru, o budúcom zriadení vecného bremena), zabezpečuje uzatvorenie uvedených zmlúv a kontrolu plnenia povinností podľa zmluvy; v prípade neplnenia si povinností príslušným povinným subjektom, robí úkony na nápravu v súlade so zmluvou
 • vykonáva majetkovo-právne vysporiadania nehnuteľností podľa požiadaviek a potrieb mesta a v súvislosti s plánovanými investičnými akciami
 • zabezpečuje prevod majetku mesta v zmysle zákona č. 572/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a vykonáva všetky úkony súvisiace s dražbou
 • zabezpečuje prípravu podmienok a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v rozsahu činnosti oddelenia
 • zastupuje mesto pred príslušnými orgánmi v rámci vykonávania jednoduchých pozemkových úprav
 • zabezpečuje styk s katastrom nehnuteľností, pozemkovým úradom, SPF a vybavuje doklady od uvedených, prípadne ďalších orgánov štátnej správy podľa potrieb OPS
 • zisťuje právne vzťahy k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy, vo väzbe na činnosti aj iných oddelení mestského úradu a vo vzťahu ku fyzickým a právnickým osobám
 • pracuje s katastrálnou mapou a údajmi z katastra nehnuteľností, mapovými podkladmi z GIS plánu
 • pripravuje podklady potrebné k zisteniu majetkovej podstaty nehnuteľností mesta
 • vydáva súhlas vlastníka nehnuteľnosti (na účely zápisu geometrických plánov alebo vyňatia z príslušného pozemkového fondu)
 • vydáva súhlas vlastníka zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
 • vyhotovuje vyjadrenia k osvedčeniu držby pre notára
 • poskytuje právne poradenstvo a právnu podporu organizačným útvarom MsÚ
 • zabezpečuje tvorbu vnútorných predpisov a vnútroorganizačných noriem vo vzťahu k činnosti oddelenia
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu priestupkov a správnych deliktov
 • rozdeľuje, riadi a koordinuje vykonávanie priestupkových konaní na mestskom úrade
 • vydáva rozhodnutia v priestupkovom konaní a v konaní o správnom deliktevo vymedzenom rozsahu (priestupky na úseku ochrana nefajčiarov, správne delikty maloletých/mladistvých, PO/FO oprávnených na podnikanie na úseku ochrany pred alkoholizmom)
 • centrálna evidencia a zverejňovanie zmlúv
 • vystavovanie objednávok/platobných poukazov v rozsahu činnosti oddelenia
 • príprava rozpočtu v rozsahu činnosti oddelenia
 • komunikácia a vybavovanie stránok v rozsahu činnosti oddelenia
 • vybavovanie žiadostí FO/PO v rozsahu činnosti oddelenia
 • obeh registratúrnych záznamov oddelenia

 

Mgr. Ivana Smilková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 / 431 44 47
Mobil:0915 491 394
E-mail: ivana.smilkova@ruzomberok.sk

Mgr. Michaela Buková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 431 44 78 
E-mail: bukova@ruzomberok.sk

PhDr. Katarína Hrbčeková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044/ 431 44 78
E-mail: katarina.hrbcekova@ruzomberok.sk

JUDr. Martina Letková
Samostatný odborný referent
E-mail: martina.letkova@ruzomberok.sk

Mgr. Gabriela Marková
Samostatný odborný referent
Tel.: 044/ 431 44 98
Mobil:+421 915 572 091
E-mail: markova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka