Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie regionálnej politiky

Pracovná náplň:

 • Oddelenie regionálnej politiky zabezpečuje prezentáciu Mesta Ružomberok spoluprácou so združeniami, podnikateľmi a inštitúciami v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Do agendy oddelenia patrí správa lokality UNESCO – Vlkolínec prostredníctvom spolupráce so subjektami pôsobiacimi vo Vlkolínci.

 

Ing. Gabriela Demčáková

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 92
Mobil:+421 915 572 095
E-mail: gabriela.demcakova@ruzomberok.sk

Referát cestovného ruchu a kultúry

Pracovná náplň:

 • koordinácia tvorby propagačných materiálov podujatí Mesta Ružomberok, zabezpečovanie repre materiálov apredmetov, starostlivosť o sklad oddelenia a zabezpečenie evidencie propagačných a reprezentačných materiálov,
 • marketing podujatí súvisiacich s cestovným ruchom (CR), spolupráca s médiami a monitoringovými agentúrami,
 • príprava, koordinácia a zabezpečenie produktov CR,
 • účasť na veľtrhoch a výstavách CR,
 • styk so združeniami CR , s kultúrnymi organizáciami, spolkami a združeniami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry,
 • zabezpečenie fotodokumentácie podujatí,
 • zber informácií vrátane štatistiky návštevnosti najvýznamnejších subjektov z pohľadu CR,
 • likvidácia faktúr, príprava objednávok a platobných poukazov pre oblasť kultúry a CR,
 • koordinácia údržby objektov CR,
 • mestský rozhlas – zabezpečenie vysielania, funkčnosti, údržby, rekonštrukcie a rozšírenie,
 • mestská kronika – spolupráca s mestským kronikárom,
 • zabezpečenie agendy kultúrnych dotácií pre spolky a organizácie, rozpočet pre oblasť kultúry – tvorba, sledovanie a stým spojená agenda,
 • Dom A.Hlinku a sním spojená agenda,
 • spolupráca a koordinácia práce s KDAH,a.s.,
 • cyklokorytnička a s ňou spojená agenda,
 • mestské podniky a s nimi spojená agenda,
 • plnenie opatrení strategických dokumentov – najmä Stratégie CR a PHSR,
 • príprava podkladov pre tlačové správy, faktové správy alebo iné mediálne výstupy oddelenia,
 • zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru,
 • vykonávanie a zabezpečovanie ďalších činností podľa pokynov vedúceho oddelenia,
 • vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • spolupráca s informačnými centrami,

 

Ing. Jaroslav Maga
Referent cestovného ruchu a kultúry
Tel.: 044/431 44 35
Mobil:+421 903 396 026
E-mail: jaroslav.maga@ruzomberok.sk

Mgr. Lenka Čimborová
Referent cestovného ruchu a kultúry
Tel.: 044/431 44 70
Mobil:+421 907 309 589
E-mail: lenka.cimborova@ruzomberok.sk

Referát - Vlkolínec

Pracovná náplň:

 • spolupracuje pri zabezpečovaní ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a územia PRĽA Vlkolínec
 • podieľa sa na napĺňaní koncepcií a zásad rozvoja územia v zmysle schváleného územného plánu a Štatútu osady Vlkolínec
 • podieľa sa na kultúrno-propagačnej činnosti Vlkolínca
 • úzko spolupracuje s VMČ a OZ Vlkolínec, spolupracuje s ďalšími dobrovoľnými organizáciami, ktoré sa spolupodieľajú na obnove a propagácii Vlkolínca
 • sleduje plnenie a zabezpečuje kontrolu zmluvných vzťahov s organizáciami pôsobiacimi vo Vlkolínci
 • zabezpečuje aj iné služby pre osadu Vlkolínec a jej obyvateľov

 

Erika Bradiaková
Referent cestovného ruchu - Vlkolínec
Tel.: 044/ 431 44 71 
Mobil:+421 915 572 090
E-mail: erika.bradiakova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka