Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie školstva a športu

Pracovná náplň:

 • Oddelenie zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na základných školách. Priamo riadi materské školy, základné umelecké školy, Centrum voľného času a školské jedálne pri MŠ a ZŠ ako svoju originálnu kompetenciu. Hospodári s rozpočtom, ktorého väčšiu časť predstavuje dotácia štátu (základné školy) a zvyšok je vyčlenený z podielových daní. Cez oddelenie sú financované aj cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia. Metodicko-riadiacu a kontrolnú činnosť zabezpečuje Školský úrad, ktorý bol zo zákona zriadený od 1.7.2004. Spracovanie platobných poukazov a majetku zabezpečuje referát ekonomiky školstva a majetku. Mzdy zamestnancov a personálnu agendu zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity realizujú na útvare riadenia ľudských zdrojov MsÚ. Od 1.1.2005 bol do kompetencie oddelenia priradený šport. Oddelenie zabezpečuje úzku spoluprácu so športovými klubmi, telovýchovnými jednotami a klubmi športovo-technických činností. Rozdeľuje dotáciu na ich činnosť a tiež zabezpečuje finančnú podporu projektov spracovanými uvedenými subjektami. 
   

 

Ing. Jozef Pažítka

Vedúci oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 64
Mobil:+421 905 793 852
E-mail: jozef.pazitka@ruzomberok.sk

Referát ekonomiky školstva a majetku

Pracovná náplň:

 • zabezpečuje spracovanie mzdovej agendy ZŠ Černová a MŠ Martinček
 • likvidácia faktúr
 • spracovanie objednávok
 • spracovanie platobných poukazov pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity
 • spracovanie platobných poukazov na dotácie pre športové kluby na činnosť, projekty
 • spracovanie platobných poukazov a odberateľských faktúr pre športoviská
 • evidencia majetku škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity

 

Daša Kondrová
Referent ekonomiky školstva a majetku
Tel.: 044 / 431 44 65
Mobil:+421 902 374 079
E-mail: dasa.kondrova@ruzomberok.sk

Školský úrad

Pracovná náplň:

 • spracovávanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v oblasti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy v MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, pri výberových konaniach na funkciu riaditeľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ 
 • usmerňovanie k zberu údajov k normatívnemu financovaniu a vypĺňaniu štatistických výkazov
 • odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecno-záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • koordinovanie metodickej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ
 • plnenie úloh dané Okresným úradom Žilina, MŠVVaŠ, ŠŠI
 • vedenie agendy školskej a športovej komisie
 • spracovávanie zmlúv, kontrola vyúčtovania zmlúv na dotáciu pre školstvo a šport
 • riešenie priestupkov v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky
 • riešenie priestupkov voči správaniu a konaniu na športových podujatiach
 • metodická a poradenská činnosť v oblasti práce s mládežou, koordinovanie študenského parlamentu
 • koordinácia dopravnej výchovy na DDI
 • spolupráca s Nízkoprahovým denným centrom pre deti  rodinu (RK-PREROD) v oblasti prevencie závislostí a šikanovania na materských a základných školách
 • organizácia športových, kultúrnych a školských aktivít

 

PaedDr. Janka Lokajová
Referent pre materské školy
Tel.: 044 / 431 44 81
Mobil:+421 915 572 089
E-mail: lokajova@ruzomberok.sk

Mgr. Ingrid Pavlinská

Referent pre základné školy 
Tel.: 044 / 431 44 66
E-mail: ingrid.pavlinska@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka