Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Pracovná náplň:

 • Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva zastupuje samosprávu vo zverenej oblasti napĺňaním sociálneho programu mesta a sociálnej politiky v zmysle zákonov č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele a č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Vykonáva sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo a ostatné sociálne činnosti v priamom v kontakte s občanmi mesta. Poskytuje sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou. Vypracúva koncepčné, strategické a záväzné dokumenty pre sociálnu a bytovú problematiku. Zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb. Súčasťou oddelenia je aj Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Útulok pre občanov bez prístrešia, Výdajňa potravinovej banky Slniečko a Zbor pre občianske záležitosti. Prostredníctvom koordinátorov zabezpečuje aktivačné práce v rámci menších obecných služieb (MOS).

 

Ing. Dagmar Majeríková

Vedúca oddelenia
Tel.: 044/431 44 49
Mobil:+421 907 809 200
E-mail: majerikova@ruzomberok.sk

Referát opatrovateľskej služby a ZPOZ

Pracovná náplň:

 • zabezpečuje  činnosti a agendu mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
 • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu v celom rozsahu
 • zabezpečuje občianske obrady

 

Ružena Červenková

Referent opatrovateľskej služby a ZPOZ
Tel.: 044 / 431 44 75
Mobil:+ 421 917 489 871
E-mail: cervenkova@ruzomberok.sk

Referát starostlivosti o seniorov

Pracovná náplň:

 • zabezpečuje  činnosti a agendu mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
 • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu
 • vypracúva sociálne posudky, posudky o odkázanosti, rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečuje lekárske posudky
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu v celom rozsahu
 • vedie evidenciu zmlúv, rozhodnutí a posudkov
 • rozhoduje o umiestnení občanov do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb

 

Mgr. Stanislava Sálišová
Referent starostlivosti o seniorov
Tel.: 044 / 431 44 82
Mobil:+ 421 917 489 872
E-mail: salisova@ruzomberok.sk

Sociálne služby a bytový referát

Pracovná náplň:

 • rieši a zabezpečuje problematiku bývania v nájomných bytoch
 • rieši problematiku sociálneho bývania, zabezpečuje obsadenie ubytovní  
 • vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytov do nájmu
 • vedie evidenciu záujemcov o výmenu bytov, vybavuje schvaľovanie výmeny bytov
 • zabezpečuje prevádzku Denných centier pre dôchodcov
 • zabezpečuje agendu poskytovania stravovania dôchodcov
 • zabezpečuje prevádzku útulku občanov bez prístrešia
 • zabezpečuje prevádzku výdajne potravín

 

Monika Gašajová 
Referent sociálnych služieb a bytovej politiky
Tel.: 044/431 44 57
Mobil:+ 421 917 489 921
E-mail: gasajova@ruzomberok.sk

Referát sociálnej pomoci a dávok

Pracovná náplň:

 • poskytuje a vykonáva poradenskú činnosť občanom
 • rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a dávky sociálnej pomoci
 • zabezpečuje sociálnu pomoc pre občanov v hmotnej núdzi    
 • spisuje návrhy podania na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
 • eviduje žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta, uzatvára zmluvy

 

PhDr. Mária Šulíková
Referent sociálnej pomoci a dávok - klientske centrum
Tel.: 044/431 44 74
E-mail: sulikova@ruzomberok.sk

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (RK-PREROD)

Pracovná náplň:

 • poskytuje a vykonáva činnosti v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele, č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a č. 36/2005 Z.z. o rodine
 • pracuje ambulantnou formou s deťmi, rodinou, so skupinou, komunitou prostredníctvom preventívneho, resocializačného a podporného programu
 • poskytuje špeciálne poradenstvo klientom s problémovým správaním, s poruchami správania a tým, ktorí experimentujú s drogou

 

PhDr. Jaroslav Rakučák 
RK-PREROD
Adresa: Plavisko 47, 03401 Ružomberok
Tel.: + 421 0918 530 171
E-mail: preventrk@gmail.com, rakucak@ruzomberok.sk

Mgr. Dušan Schnierer
RK-PREROD
Adresa: Plavisko 47, 03401 Ružomberok
E-mail: schnierer@ruzomberok.sk

Ladislav Rek
RK-PREROD - terénny sociálny pracovník 

Terénna sociálna práca

Pracovná náplň:

 • zabezpečenie odbornej pomoci občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní si sami nájsť primerané riešenie svojho problému
 • poskytovanie základného poradenstva a sprostredkovanie sociálnych služieb bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, zdravotný stav, postihnutie a pod.
 • zameriava sa na prevenciu rizikových faktorov a ohrozených skupín obyvateľov, ktorí sú, resp. sa môžu stať, členmi vylúčenej komunity

 

Mgr. Peter Svoboda
Terénny sociálny pracovník 

Bc. Ľubomíra Kováčiková
Terénny sociálny pracovník 

Útulok pre občanov bez prístrešia

Pracovná náplň:

 • poskytuje služby ubytovania, osobnej hygieny pre občanov bez prístrešia

 

Pavol Revaj 
Správa útulku
Adresa: Ul. S. Viatora 12, Ružomberok 
Tel.: 044/ 431 44 91
E-mail: revaj@ruzomberok.sk

Bc. Tomáš Zvada
Správa útulku
Adresa: Ul. S. Viatora 12, Ružomberok 
Tel.: 044/ 431 44 91

Menšie obecné služby (MOS)

Pracovná náplň:

 • koordinácia občanov pracujúcich v rámci menších obecných služieb (MOS)
 • spolupráca s úradom práce (§ 10,12,52)
 • vedie evidenciu občanov pracujúcich na aktivačných prácach MOS

 

Vladimír Šavol
koordinátor MOS
Mobil:0915 944 465 
E-mail: savol@ruzomberok.sk

Mgr. Daniela Lazíková
koordinátor MOS
E-mail: lazikova@ruzomberok.sk

Výdajňa potravín

Pracovná náplň:

 • chránené pracovisko - výdajňa potravinovej banky
 • dovoz a výdaj tovaru

 

Pavol Chriščanovský
Referent
Tel.: 044 431 44 86


 
ÚvodÚvodná stránka