Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oznamovacia povinnosť - kultúrne podujatia

Usporiadateľ je povinný oznámiť na Mestskom úrade v Ružomberku zámer uskutočniť verejné kultúrne podujatie najneskôr 7 dní pred jeho konaním. Prípadné zmeny je povinný oznámiť najneskôr 3 dni pred jeho konaním. V prípade neúplného oznámenia bude usporiadateľ vyzvaný na jeho doplnenie. V takom prípade bude povinný oznámenie doplniť bezodkladne po výzve, najneskôr však 3 dni pred konaním verejného kultúrneho podujatia. Usporiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, ako aj povinnosť dodržiavať prípustné hladiny hluku podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržiavať zákaz predaja alebo podávania alkoholických nápojov alebo inak umožňovať ich požívanie na verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Okrem toho je povinný dodržiavať autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné príslušné právne predpisy a tiež umožniť výkon dohľadu na to oprávneným orgánom. V prípade potreby je organizátor povinný zabezpečiť prejazd zásahových vozidiel zabraným verejným priestranstvom. Po ukončení verejného kultúrneho podujatia je usporiadateľ povinný zabezpečiť vyčistenie priestoru, na ktorom sa podujatie uskutočnilo.

Kontakt:

Mgr. Lenka Čimborová
Referent cestovného ruchu a kultúry
Tel.: 044/431 44 70
Mobil:+421 907 309 589
E-mail: lenka.cimborova@ruzomberok.sk


 
Oznámenie o VKP.pdf(228.7 kB)Oznámenie o VKP.pdf
Oznámenie o VKP.docx(157.2 kB)Oznámenie o VKP.docx
ÚvodÚvodná stránka