Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

MALÝ LEADER: VÝZVA NA ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY Z DOLNÉHO LIPTOVA NA ROK 2019Vytlačiť
 

OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov vyhlasuje výzvu Malý Leader.

Výzva je financovaná z členských príspevkov OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov.
 

Vyhlásenie výzvy: 31.05.2019
Uzatvorenie výzvy: 01.07.2019
Vydanie rozhodnutí do: 31.07.2019
Minimálna výška dotácie: 100,00€
Maximálna výška dotácie: 300,00€
Celková alokácia na výzvu: 3 000,00€

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje prvý ročník programu na podporu realizácie zámerov prinášajúcich inovácie, úspory, podporujúce tradície, miestne produkty, spoluprácu a rozvoj územia – Malý LEADER.

Cieľ programu
Program „Malý LEADER pre Dolný Liptov“ je aktivitou OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (ďalej len MAS Dolný Liptov), ktorá je financovaná z prostriedkov MAS Dolný Liptov. Cieľom programu je podporiť aktivity vedúce k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach, posilnenie regionálnej ekonomiky, ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva vidieka, šetrnému využitiu miestnych zdrojov, zachovaniu a obnove tradícií, podpore inovatívnych a moderných prístupov, regionálnej produkcii a spolupráci miestnych komunít.

Účel programu
Hlavným účelom programu je podporiť nápady a akcie, ktoré sú prospešné celému okoliu a prispievajú k rozvoju regiónu. Jedná sa o akcie zamerané na širokú verejnosť, nie na jednotlivca.

Oblasti pre rok 2019:
1. Ochrana prírody a environmentálna výchova,
2. Úspora energie, udržateľná spotreba a používanie obnoviteľných zdrojov energie,
3. Podpora cyklistiky, turistiky a ekologicky šetrnej dopravy,
4. Propagácia zdravého životného štýlu, prevencia negatívnych javov a zdravej starostlivosti,
5. Iniciácia a podpora čo najvšestrannejšieho používania športových a multifunkčných zariadení vo forme rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akcií,
6. Vytváranie zázemia pre usporiadanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií regionálneho charakteru,
7. Podpora zaujímavých pohybových aktivít, kultúry, umenia a miestnych tradícií,
8. Podpora záujmových aktivít pre deti a mládež (mimoškolských a voľnočasových aktivít),
9. Starostlivosť o krajinu, život na vidieku a miestne produkty, podpora projektov a programov posilňujúcich vzťah detí a mládeže k vidieckemu a miestnemu dedičstvu,
10. Kurzy remesiel, ľudových zvykov a umenia,
11. Podpora projektov spolkovej činnosti,
12. Preventívne programy pre deti a mládež, pre vylúčené a rizikovo žijúce skupiny.

Špecifikácia žiadateľov
Žiadateľ môže byť ktokoľvek z územia MAS Dolný Liptov (Švošov, Stankovany, Ľubochňa, Ružomberok, Martinček, Liptovské Revúce, Liptovská Osada, Liptovská Teplá, Turík, Ivachnová, Bešeňová, Lúčky, Kalameny, Liptovský Michal, Lisková, Komjatná, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Likavka, Valaská Dubová, Potok, Hubová, Liptovská Lúžna). Či už sa jedná fyzickú osobu, spolok, podnikateľa, školu, záujmový krúžok a pod.

Podmienky pre pridelenie dotácie
- Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v písomnej forme (opatrená podpisom oprávneného žiadateľa),
- Maximálna výška príspevku je 300 eur (vrátane DPH),
- Jeden žiadateľ môže v danom roku podať len jednu žiadosť o dotáciu (ďalej len „žiadosť“),
- Žiadateľ podporovaného projektu musí mať zaistené spolufinancovanie projektu zo svojho rozpočtu vo výške 10 %,
- Rozhodovací orgán MAS Dolný Liptov si vyhradzuje právo podanú žiadosť odmietnuť
- Na príspevok nie je právny nárok,
- Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť kompletne a bez chýb, inak bude z procesu hodnotenia vyradená.

Nepodporované oblasti (Nespôsobilé výdavky projektu)
- prevádzkové náklady, tzn. mzdové výdavky,
- cestovné, pohonné hmoty,
- ubytovanie, kancelárske potreby, vybavenie kancelárie elektrospotrebičmi a nábytkom, platby energií,
- dary,
- platba úrokov a úverov, bankové poplatky, poštovné poplatky,
- telefónne poplatky, webové stránky a pod.

Výška rozpočtu projektu
Plánovaná finančná alokácia výzvy Malý LEADER  je 3000,- EUR.
Výška poskytnutého príspevku je minimálne 100,- EUR, maximálne 300,- EUR pre jeden projekt.

Spôsob predkladania žiadosti
- Kompletná žiadosť so všetkými prílohami musí byť podaná do termínu uzavretia výzvy: 01.07.2019. Žiadosti zaslané neskôr budú automaticky zamietnuté. Za dátum podania žiadosti sa považuje jej osobné doručenie, alebo dátum na pečiatke pošty,
- Originál žiadosti (s podpismi) musí byť doručený listinne: osobne alebo poštou na adresu: Mostová 17, 034 01 Ružomberok, aj + e-mailom na: office@masdolnyliptov.sk,
- Zoznam projektov, ktoré budú v rámci Malého LEADRA OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ pre rok 2019 podporené, bude zverejnený na http://www.masdolnyliptov.sk/malyleader-mas-dolnyliptov-pre-rok-2019 a žiadateľom podporených projektov bude poslané vyhodnotenie projektu e-mailom,
- So žiadateľmi podporených projektov bude uzatvorená „Zmluva o poskytnutí dotácie“, v ktorej bude upresnená výška príspevku MAS Dolný Liptov a špecifikácia projektu,
- Žiadateľ podporeného projektu musí mať zaistené spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 10 %

Hodnotenie žiadosti
Hodnotenie žiadosti bude realizované dvoma spôsobmi a to:
- Hodnotením členov RADY OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ a (50% váhy hodnotenia),
- verejným hlasovaním prostredníctvom Facebook stránky, kde o najlepších projektoch bude rozhodovať široká verejnosť,
Každá žiadosť  bude bodovaná a žiadosti s najvyšším bodovaním získajú finančnú podporu od OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“,
Po konečnom hodnotení členov Rady bude zostavené konečné poradie žiadateľov od najvyššieho počtu pridelených bodov,

Bodovacie kategórie
1. Termín a čas doručenia OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ [vylučovacie kritérium],
2. Počet „like“ získaných vo verejnom hlasovaní na stránke Facebook [0 - 10 bodov],
3. Počet hlasov členov RADY OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ [0 – 20 bodov],
V prípade zhodného počtu hlasov u dvoch alebo viacerých projektov, určuje poradie výberová komisia.

Realizácia akcie
- Počas prípravy a v priebehu realizácie akcie je nutné uviesť MAS Dolný Liptov ako donora; napr.: logo MAS na plagát, na web, umiestniť logo MAS na mieste konania akcie – v kancelárii je Vám k dispozícii k zapožičaniu banner, prípadne roll up, napísať viditeľne, že akcia je spolufinancovaná s MAS Dolný Liptov,
- V priebehu konania akcie je potrebné urobiť fotodokumentáciu (min. 5 fotografií). Fotografie použijeme aj na našej webovej stránke, internetových stránkach a na propagáciu našich spoločných aktivít,
- Na adresu office@masdolnyliptov.sk prosíme poslať päť najlepších fotografií elektronicky s dostatočnou kvalitou. V prípade väčšieho počtu môžete použiť služby disk google, uloz.to, a pod. Prosíme, neposielať fotografie v tlačenej podobe,
- V prípade zmeny dátumu, miesta alebo zrušenia akcie je o danej skutočnosti potrebné informovať kanceláriu MAS. Prevedené zmeny musia byť vždy v duchu pôvodného zámeru projektu,

Vyúčtovanie akcie
- Podmienkou vyúčtovania je zaslanie minimálne 5 fotografií a krátkej tlačovej správy.
- Dotácia bude vyplatená úspešným žiadateľom najneskôr 2 týždne pred organizáciou daného podujatia prevodom na bankový účet uvedený v „Zmluve o dotácii“.
- Podmienkou vyúčtovania je zaslanie fotodokumentácie a krátkej tlačovej správy (cca 1500 znakov). Schválenie oprávnenosti nákladov do výšky schváleného príspevku bude zrealizované na základe doručeného účtovného dokladu (faktúry, a pod.) vzťahujúceho sa preukázateľne k realizácii uvedenej aktivity a v súlade s popisovanou aktivitou.
- Nie je možné vystaviť faktúru na MAS Dolný Liptov.
- Kópie dokladov je nutné doručiť e-mailom (office@masdolnyliptov.sk), poštou alebo osobne do kancelárie MAS Dolný Liptov na adresu Mostová 17, 034 01 Ružomberok.
- Vyúčtovanie podujatia je nutné doručiť najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia akcie.
- Originály dokladov je nutné uschovávať v účtovníctve daného prijímateľa a v prípade potreby ich poskytnúť donorovi na nahliadnutie.

Časový harmonogram výzvy
- Vyhlásenie výzvy: 01.06.2019,
- Konečný termín predkladania žiadostí: 01.07.2019,
- Hodnotenie žiadostí prostredníctvom internetového hlasovania: od 02. 07. 2019 do 16.07. 2019 (24:00 h),
- Hodnotenie Rady OZ a vydanie rozhodnutí: do 31.07.2019,
- Termín realizácie projektu a výdavok musí vzniknúť: od 01.08.2019 do 31.12.2019,

Žiadosť o dotáciu odporúčame dopredu konzultovať s manažérkou programu. Najčastejšími chybami je príliš všeobecný popis akcie. V popise teda vždy zdôraznite, čo akcia prinesie cieľovej skupine, regiónu a ako naplní niektorý zo zvolených cieľov.

Kontakt na účel konzultácie
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Mikulková
E-mail: office@masdolnyliptov.sk
Telefón: 0908 229 518

Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok

MALÝ LEADER


 
 
ÚvodÚvodná stránka