Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY MESTA RUŽOMBEROK PRE ÚČASTNÍKOV PRÍLEŽITOSTNÉHO TRHU „RUŽOMBERSKÉ VIANOCE 2019“Vytlačiť
 

Organizačné pokyny Mesta Ružomberok pre účastníkov príležitostného trhu „Ružomberské vianoce 2019“:

Termín konania:
v dňoch 16.12.2019 – 20.12.2019
Miesto konania:
na ulici Mostová pri Hoteli Kultúra v Ružomberku.
Správca príležitostného trhu: Mestský úrad Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku, organizačný tím
Súvisiace predpisy – zákony a VZN.

U P O Z O R N E N I E !!!
organizátor akceptuje len prihlášky doručené:
- v stanovenom termíne (do 02.12.2019) na predpísanom tlačive, ktoré je kompletne a pravdivo vyplnené poštou alebo elektronicky na adresu: camberova@kdah.sk
- spolu s vyššie uvedenými dokladmi, podľa potreby pre konkrétneho predajcu
- Organizátor si vyhradzuje právo určenia miesta pre jednotlivých prihlásených a zúčastnených predávajúcich!
- Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu doby predaja z dôvodu všeobecného záujmu

V záujme zachovania kvality akcie si organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov a predávaného sortimentu bez ohľadu na dátum podania prihlášky.

B. POPLATKY:

Organizátor prideľuje predajcom miesto na všetky dni konania akcie, tzn. od 16.12. do 20.12.2019, preto je nutné uhradiť poplatok za všetkých  5 dní.  

V súlade s VZN 19/2014 o miestnych daniach sa Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva stanovuje v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pričom sadzby dane sú stanovené nasledovne:
1. Predaj výrobkov, požívatín a občerstvenia 4 eur
2. Predaj výrobkov (okrem občerstvenia) z vlastnej výroby 1 eur (predajca musí preukázať VV)
3. Výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami výroby 0 eur
4. Stánkom s občerstvením a pripojením elektrickej energie zo zdrojov zabezpečených organizátorom sa zvýši poplatok za odber elektriny na 10.- € /každý deň jednorázovo (t.j. 50 € spolu za 5 dní) v Informačnom centre Ružomberok.
5. Poplatky za záber verejného priestranstva sa uhrádzajú pred konaním akcie a to na účet Mestského úradu v Ružomberku najneskôr do 12.12.2019.
6. Uhradené poplatky za predajné miesto na obdobie od 16.12. do 20.12.2019 usporiadateľ nevracia.

C. POVOLENIE NA PREDAJ:
- Vybraným uchádzačom, ktorí v stanovenej lehote zrealizujú platbu za záber verejného priestranstva, bude pridelené miesto.
- Fyzicky povolenie na predaj odovzdá organizátor predajcovi v deň platby, neplatcom v prvý deň trhov.

D. ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV:
V deň konania trhov sa nevydávajú povolenia na umiestnenie stánku a neuskutoční sa predaj miest. Na trhoch bude umožnený predaj len vopred prihláseným predajcom, ktorí majú uhradené poplatky a pridelené miesto.
Ľudoví remeselníci, ktorí predvádzajú ukážky, majú potrebný priestor bezplatne. Remeselníci sa v deň konania Ružomberských Vianoc prihlásia denne u p. Camberovej na /tel.č. 0908 919 834/  v čase  od 07:30 – 10:00, ktorá im pridelí miesto. V prípade, že nemôžete prísť a ste prihlásení, prosíme oznámte nám to.

Pokiaľ boli v záväznej prihláške uvedené nesprávne alebo nepravdivé údaje týkajúce sa veľkosti predajného stánku, požadovanej elektrickej prípojky alebo predávaného sortimentu, bude účastník z trhov vylúčený (stánok nebude umiestnený) bez nároku na vrátenie dane za užívanie verejného priestranstva. Umiestnený stánok nesmie presahovať pridelené predajné miesto. Pridelené predajné miesta sa nesmú meniť bez písomného súhlasu organizátora trhu.
V prípade postavenia stánku na inom, než povolenom mieste budú vyvodené sankcie a majiteľ stánku bude z miesta vykázaný.

STAVANIE STÁNKOV, PREDAJNÁ DOBA:
16.12.2019           
07:00 – len do 10:00 stavanie stánkov na vopred zaplatenom a organizátorom pridelenom mieste           
10:00 – 19:00 predaj, stánky s občerstvením do 20:00 hod.

20.12.2019                
07:00 – 21:00 predaj, stánky s občerstvením do 22:00 hod.

ZÁSOBOVANIE TOVAROM: Je povolené autami ráno v čase od 05:00 do 10:00 hod. V priebehu dňa je zásobovanie možné len bez použitia auta.

NAKLADANIE S ODPADMI:
- poplatok za odvoz odpadu nebude uplatňovaný, preto žiadame účastníkov jarmoku o zachovanie poriadku a upratanie predajného miesta po skončení predaja.
- nádoby na komunálny odpad budú rovnomerne umiestnené po celom jarmočisku, 1 ks veľkoobjemový kontajner bude umiestnený za stánkami s občerstvením.
- predávajúci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok okolo svojich stánkov (počas aj po ukončení predaja) a zabezpečiť si igelitové vrecia na odpad a ich vysypanie do VKK
- predajcovia občerstvenia sú povinní vylievať použitý výpekový olej do vlastných nádob na to určených. Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do verejných vpustí, ako i vylievanie iných nečistôt pri stánkoch a v ich okolí! Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva musí zostať nepoškodený a čistý.
- majitelia stánkov, ktorí majú v sortimente jedlá a nápoje, musia zabezpečiť priestor pred znečistením a zamastením dlažby. V prípade znečistenia ho musia na vlastné náklady očistiť, a to tak, aby nepoškodili dlažbu.

NAPOJENIE NA VODU A ELEKTRINU:
- elektrickú energiu poskytujeme len predajcom s vysokým odberom, ktorí ju potrebujú nutne pri príprave občerstvenia, a pod.
- žiadame predajcov, ktorí potrebujú elektrickú energiu len na zapojenie elektronickej registračnej pokladnice, aby si túto nabili, nakoľko z technických dôvodov nevieme zabezpečiť elektrickú energiu pre všetkých predajcov.
- na elektrickú energiu sa môžu napojiť len tí predajcovia, ktorí to majú uvedené v povolení a za odber si vopred zaplatili.
- na to, aby sa predajcovia mohli napojiť na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré riešia STN č. 33 2000-4-41 a STN č. 33 2000-4-47 a platnú revíznu správu. V opačnom prípade nebudú ich zariadenia zapojené!
- Napájanie na elektrickú energiu je možné za asistencie odborného pracovníka – elektrikára určeného organizátorom a to len v prípade dodržania uvedených STN a predloženia platnej revíznej správy.
- napojenie na rozvod el. prúdu, prípadne vodovodnú sieť si zabezpečí majiteľ stánku vlastnými silami, na vlastné náklady a v súlade s bezpečnosťou práce
- stánky s pripojením na elektrinu - zabezpečte si koncovky do 5- kolíkových zásuviek na vlastné náklady.
- prívod vody bude zabezpečený za novinovým stánkom na Madačovej ul.
- predajcovia si zabezpečia vlastné káble a predlžovacie káble na napojenie sa do elektrického rozvádzača.
- predajcovia si zabezpečia vlastné nádoby na vodu.

POUŽÍVANIE WC:
- 1ks suché WC s tečúcou vodou pre predajcov občerstvenia a požívatín bude zabezpečené v osobitných mobilných suchých WC (toi toi) s viditeľným označením „LEN PRE PREDAJCOV POŽÍVATÍN“.
- 1 ks suchých WC pre ostatných predajcov a verejnosť umiestnené v priestore jarmočiska. Možnosť používať aj WC bežne dostupné pre verejnosť v blízkom okruhu konania jarmoku.

PREDÁVAJÚCI NA TRHOVOM MIESTE JE POVINNÝ PREDLOŽIŤ SPRÁVCOVI TRHOVÉHO MIESTA A ORGÁNU DOZORU:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva za pridelené predajné miesto a platné rozhodnutie,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti - osvedčenie o odbornej spôsobilosti (vydáva Obvodný úrad v BB),
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitého predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO:
a) všetky stánky musia byť riadne označené (názov firmy, meno fyzickej osoby zodpovednej za predaj, resp. prevádzku) a na viditeľnom mieste mať umiestnené povolenie na predaj + doklad o úhrade poplatku;
b) pri stánkoch s potravinárskym tovarom je potrebné mať pri sebe súhlas miestneho regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ambulantný predaj, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, zdravotný preukaz, povolenie na prevádzku), dodacie listy tovaru.
c) vlastniť oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, pričom sa táto povinnosť nevzťahuje na výrobcov ľudovoumeleckých predmetov, majstrov ľudovej umeleckej výroby a umelcov, ktorých výsledkom autorskej tvorby sú výtvarné diela, fotografické diela a diela úžitkového umenia, ktorí vykonávajú túto činnosť v zmysle autorského zákona v platnom znení;
d) vlastniť doklad o nadobudnutí tovaru s výnimkou vlastných výrobkov a plodov;
e) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;
f) udržiavať poriadok, hygienu a čistotu počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení;
g) dodržiavať trhový poriadok;
h) dodržiavať primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch;
i) primeranosť množstva týchto výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov;
j) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia (pričom je povinný používať úradne overené miery, váhy a závažia). Predaj môžu zabezpečovať len osoby uvedené v živnostenskom oprávnení, v opačnom prípade musí byť medzi majiteľom živnostenského oprávnenia a poverenou osobou k predaju a poskytovaniu služieb uzatvorená zmluva o pracovnom pomere (vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti...).
k) Všetky stánky s občerstvením (predávajúci) sú povinní dodržiavať rozhodnutie - pokyny REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.
l) predajcovia požívatín musia spĺňať náležitosti zákona 152/1995 o potravinách

INÉ:
- stráženie stánkov a zariadení si počas priebehu akcie zabezpečujú majitelia na vlastné náklady a nebezpečenstvo
- ďalšie podmienky sú stanovené vo VZN č. 14/2014. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Ružomberka
- po skončení Ružomberských Vianoc dňa 21.12.2019 je potrebné jarmočisko opustiť najneskôr do 07:00 hod.
- je zakázané predávať zábavnú pyrotechniku, spodné prádlo, jedy, omamné a psychotropné látky, lieky, propagovať vlastné výrobky zosilňovacou a rozhlasovou aparatúrou.
- organizačný tím Ružomberských Vianoc si vyhradzuje právo dobu predaja z dôvodu všeobecného záujmu kedykoľvek v priebehu podujatia zmeniť.

RUŽOMBERSKÉ VIANOCE 2019


 
 
ÚvodÚvodná stránka