Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Triedený zber

Zabezpečenie zberu triedeného odpadu na území mesta

IMG_2716.jpgMesto Ružomberok má na zabezpečenie fungovania triedeného zberu, v zmysle zákona o odpadoch, podpísanú zmluvu so spoločnosťou Organizácie zodpovednosti výrobcov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.

Čo znamená skratka OZV? Akým spôsobom je možné plniť povinnosti výrobcov, dovozcov a obcí vyplývajúce z nového zákona o odpadoch?

Nový zákon o odpadoch.

Nový zákon o odpadoch zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, to znamená plnú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za triedený zber vyhradených prúdov odpadov. Vyhradenými prúdmi odpadov sú podľa návrhu zákona obaly, neobaly - neobalové výrobky zbierané spolu s obalmi (papier, plasty, sklo), elektrozariadenia, batérie a akumulátory ako aj pneumatiky.

Keďže výrobcovia a dovozcovia sú spoločnosťami, ktorých prvoradým cieľom je vyrábať a predávať ich výrobky, pre plnenie povinností, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa budú tieto subjekty združovať a plniť tieto povinnosti kolektívne v rámci Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).

V prípade obalov bude výrobca a dovozca, ktorý predáva výrobky v obaloch končiacich v komunálnom odpade, financovať triedený zber prostredníctvom zapojenia sa do OZV. Takýmto kolektívnym plnením sa zabezpečí financovanie nákladov na triedený zber celého množstva vyzbieraných odpadov v mestách a obciach a obce budú od týchto nákladov odbremenené.

Organizácie zodpovednosti výrobcov.

OZV (predtým "oprávnená organizácia") musí byť neziskovou organizáciou. Hlavnou úlohou má byť zabezpečiť fungovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu. OZV sú povinné uzatvoriť zmluvy so všetkými obcami a mestami na Slovensku tak, aby samosprávy nemuseli uzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými výrobcami a dovozcami.

Každá OZV podlieha autorizácii v zodpovednosti Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo zároveň vedie verejný register týchto združení výrobcov.

OZV budú uzatvárať zmluvy i so zberovými spoločnosťami a spracovateľmi, aby zabezpečili fungovanie a zmysel triedeného zberu. Úlohou týchto špecializovaných organizácií bude odborne a efektívne riadiť triedený zber a spolupracovať s obcami a mestami pri jeho zabezpečení.

Aby ministerstvo zabezpečilo prehľadný triedený zber komunálnych odpadov z obalov s jednoznačnou zodpovednosťou, vytvorilo v prospech obcí prostredie, v ktorom bude za odpad z obalov a neobalových výrobkov zo skla, papiera, plastu zodpovedať len jedna OZV. V opačnom prípade by si zodpovednosť voči obci posúvali jednotlivé OZV medzi sebou a bolo by až nemožné identifikovať vinníka v prípade nefungujúceho systému triedeného zberu v takejto obci. Zároveň sa týmto krokom zabráni riziku vytvárania duplicitných potvrdení o zbere odpadov v obciach.

OZV budú garantovať aj financovanie zberu a recyklácie obalov od výrobcov, ktorí na trh uviedli výrobky v obaloch a tie sa odpadmi stali až v dobe, keď už tento výrobca na trhu nepôsobí.

V prípade papiera, plastov a skla sa na financovaní triedeného zberu budú podieľať i výrobcovia výrobkov, ktoré nie sú obalmi, ale sú, spoločne s obalmi, zbierané. Ide predovšetkým o noviny, časopisy, reklamné letáky, ale i tabuľové sklo a vybrané plastové výrobky používané v domácnostiach. Výrobcovia a dovozcovia obalov i neobalových výrobkov budú združení v spoločných OZV tak, aby obec alebo mesto malo prostredníctvom jednej zmluvy zabezpečené financovanie celého triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovových obalov (§ 59, ods. 1 návrhu zákona o odpadoch).

Certifikát o vytriedení odpadu.jpg

OZV ENVI - PAK, a.s.

Spoločnosť ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami. Je pripravená Vám kedykoľvek pomôcť s transparentným a efektívnym plnením povinností vyplývajúcich z novej legislatívy ohľadne odpadov a obalov.


 

Nebuďme leniví - trieďme odpad


 

Ako správne triediť


 

Vzdelávajme sa a separujme


 

Ako sa recykluje papier


 

Ako sa recykluje plast


 
ÚvodÚvodná stránka