Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Útvar hlavného architekta

Pracovná náplň:

 • je výkonným riaditeľom útvaru, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru-mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu funkčných zón a územných častí so širokými väzbami v jednotlivých oblastiach rozvoja a zložitými kooperačnými vzťahmi jednotlivých profesných skupín, rozhoduje a zodpovedá za vydávané stanoviská
 • sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu
 • sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta
 • pripravuje podklady pre skvalitnenie a estetizáciu mestských priestorov, zabezpečuje urbanisticko-architektonické podklady, návrhy a štúdie
 • sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní, ich začleňovanie do prostredia v zmysle stavebného zákona
 • vydáva územnoplánovacie informácie k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová
 • vydáva stanoviská k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová
 • rieši náročné otázky územného plánovania z hľadiska vecnej a časovej koordinácie
 • pripravuje odborné vyjadrenia z hľadiska vyňatia pozemkov z PPF
 • vybavuje stránky konzultuje a jedná vo veciach architektúry a územného plánovania a poskytuje odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť estetickú kvalitu vytváraného životného prostredia
 • koncepčne koordinuje a pripravuje investičné akcie mesta
 • vykonáva obhliadky v teréne konzultácie a jednania v súvislosti s rozhodovacími procesmi
 • spracováva architektonické štúdie a návrhy riešenia problémových častí mesta
 • zodpovedá za rozpočet útvaru hl. architekta
 • pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky
 • vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii a k umiestneniu reklám pre správne konanie stavebného úradu, špeciálnych stavebných úradov formou záväzných stanovísk, vyjadrení v súlade s vyjadreniami dotknutých orgánov
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov území v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja
 • posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa UPN
 • sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom 

 

Ing. arch. Jozef Jurčo

hlavný architekt
Tel.: 044/431 44 56
Mobil:+421 917 200 043
E-mail: jozef.jurco@ruzomberok.sk

Referát územného plánovania

Pracovná náplň:

 • zastupuje hlavného architekta v čase jeho neprítomnosti v úrade
 • koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov
 • koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v nadväznosti na jednotlivé oddelenia MsÚ
 • zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec mesta v oblasti územného rozvoja
 • zabezpečuje súťaže a ich vyhodnotenie v spolupráci s komisiou výstavby
 • zabezpečuje kontrolu a vybavovanie interpelácií poslancov MsZ
 • zabezpečuje podnety územného plánu na odd. stavebnej správy, MsP a iné orgány štátnej správy v prípade rozporu so stavebným zákonom a ÚPN
 • zabezpečuje súlad vydávaných rozhodnutí odd. stavebnej správy s územným plánom, pričom vydáva stanoviská k správnym konaniam podľa podkladov od odd. stavebnej správy a taktiež vydáva stanoviská k predaju resp. prenájmu pozemkov podľa podkladov z odd. právnych služieb
 • pripravuje stanoviská k investičným zámerom
 • zabezpečuje súlad vydávaných rozhodnutí oddelenia stavebnej správy, špecializovaných stavebných úradov a iných orgánov štátnej správy s ÚPN
 • rieši náročné otázky územného plánovania vzhľadom ku ÚPN-R ŽSK, a KÚRS
 • rieši urbanistické začleňovanie objektov do prostredia v zmysle stavebného zákona v spolupráci s oddelením stavebnej správy
 • podáva ústny výklad územného plánu a vybavuje klientov, konzultuje a rokuje vo veciach územného plánovania
 • spracováva urbanistické štúdie vizualizácie a podklady
 • navrhuje úpravy neestetických priestorov a objektov z podnetu mesta alebo obyvateľov
 • vykonáva obhliadky v teréne v súvislosti s rozhodovacími procesmi
 • zúčastňuje sa na odborných seminároch a školeniach v súvislosti s územným plánovaním
 • zúčastňuje sa rokovania komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, komisie dopravy a podnikateľskej komisie
 • využíva informačné systémy v územnom plánovaní a vo výstavbe
 • zúčastňuje sa služobných ciest súvisiacich s jeho náplňou práce
 • médiá a PR – územné plánovanie a rozvoj mesta

 

Ing. arch. Pavol Šrankota
referent
Tel.: 044/431 44 31
E-mail: pavol.srankota@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka