Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Útvar hlavného architekta

Hlavný architekt je výkonným riaditeľom útvaru, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru-mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu funkčných zón a územných častí so širokými väzbami v jednotlivých oblastiach rozvoja a zložitými kooperačnými vzťahmi jednotlivých profesných skupín, rozhoduje a zodpovedá za vydávané stanoviská

 • sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu
 • sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta
 • pripravuje podklady pre skvalitnenie a estetizáciu mestských priestorov, zabezpečuje urbanisticko-architektonické podklady, návrhy a štúdie
 • sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní, ich začleňovanie do prostredia v zmysle stavebného zákona
 • vydáva územnoplánovacie informácie k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová
 • vydáva stanoviská k investičným zámerom na území k.ú. Ružomberok a Hrboltová
 • rieši náročné otázky územného plánovania z hľadiska vecnej a časovej koordinácie
 • pripravuje odborné vyjadrenia z hľadiska vyňatia pozemkov z PPF
 • vybavuje stránky konzultuje a jedná vo veciach architektúry a územného plánovania a poskytuje odborné poradenstvo s cieľom zabezpečiť estetickú kvalitu vytváraného životného prostredia
 • koncepčne koordinuje a pripravuje investičné akcie mesta
 • vykonáva obhliadky v teréne konzultácie a jednania v súvislosti s rozhodovacími procesmi
 • spracováva architektonické štúdie a návrhy riešenia problémových častí mesta
 • zodpovedá za rozpočet útvaru hl. architekta
 • pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky
 • vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii a k umiestneniu reklám pre správne konanie stavebného úradu, špeciálnych stavebných úradov formou záväzných stanovísk, vyjadrení v súlade s vyjadreniami dotknutých orgánov
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov území v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja
 • posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa UPN
 • sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom území mesta
 • povoľuje reklamné, informačné a propagačné zariadenia rôzneho druhu v zmysle stavebného zákona, alebo nariaďuje ich odstránenie
 • vydáva rozhodnutia k umiestneniu mobilných reklamných zariadení
 • pripravuje plány dopravnej siete mesta
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 • vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy
 • vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území mesta v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí, prípadne s inými odbornými referátmi MsÚ
 • rozhoduje v autoremedure o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • zabezpečuje kontrolu a vybavovanie sťažností a petícií
 • zabezpečuje vyjadrenia pre média v oblasti investícii, ÚPN a koncepcie rozvoja mesta

 
ÚvodÚvodná stránka