Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Útvar hlavného kontrolóra

Pracovná náplň:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným
 • môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
 • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi
 • svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu

 

Ing.Vladimír Trnovský

Hlavný kontrolór
Tel.: 044/431 44 39
Mobil:0905 351 603
E-mail: vladimir.trnovsky@ruzomberok.sk

Danka Miklášová
Kontrolórka
Tel.: 044/431 44 20
E-mail: danka.miklasova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka