Agendy

Daň z nehnuteľností – Občan, Podnikateľ

Mesto Ružomberok zaviedlo daň z nehnuteľností Všeobecne záväzným nariadením

Mesto Ružomberok je vecne príslušným správcom dane, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území mesta v katastrálnom území Ružomberok a Hrboltová.

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkovdaň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Kedy je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti povolením vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností povolením vkladu v katastri nehnuteľností,
 • predaj nehnuteľnosti v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností dedením,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; po rozvode a následnom vysporiadaní majetkových podielov (na základe rozhodnutia súdu, dohody alebo zákona),
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • začatie užívania stavby, drobnej stavby,
 • po prístavbe a nadstavbe, ak sa zmenila zastavaná plocha stavby alebo počet podlaží,
 • zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
 • zmena užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii, zmena užívania bytu alebo nebytového priestoru,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF, dlhodobý nájomný vzťah k pozemku zapísaný na liste vlastníctva ak, nájom pôdy bude trvať min. 5 rokov,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • pozemkové úpravy ako sú zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti, rozdelenie, preparcelovanie, scelenie alebo prečíslovanie pozemkov v katastri nehnuteľností,
 • zmena skutočností, pre uplatnenie si úľavy na dani podľa platného VZN alebo zákona.

Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, v užívaní nehnuteľností daňové priznanie daňovník nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubení dane automaticky.

 

 

Informácie

Žiadateľ

ZNÍŽENIE  a OSLOBODENIE OD DANE z nehnuteľností

Daňovník si môže uplatniť nárok na oslobodenie alebo zníženie  dane z nehnuteľností na príslušné zdaňovacie obdobie v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia

Daňovník si môže uplatniť nárok na zníženie dane z nehnuteľností vo výške 50% z daňovej povinnosti 

 • na stavbu na bývanie (rodinný dom)alebo na byt (ďalej len "stavba"), ak stavba slúži daňovníkovi na jeho trvalé bývanie a ide o fyzickú osobu,
  • ktorá je k 01.01. zdaňovacieho obdobia v hmotnej núdzi - daňovník preukazuje hmotnú núdzu potvrdením ÚPSVaR
  • ktorá je ťažko zdravotne postihnutá - daňovník preukazuje nárok kópiou  platného preukazu ŤZP alebo ŤZP/S
  • ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna - daňovník preukazuje tento stav potvrdením o poberaní dávky ÚPSVaR
  • staršiu ako 70 rokov (dosiahnutie veku sa viaže k 1.1. zdaňovacieho obdobia asprávca dane mu upraví daňovú povinnosť automaticky)
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Na nehnuteľnosť sa poskytuje iba jedna úľava výhodnejšia pre daňovníka. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.

Doklady preukazujúce dôvody na zníženie a oslobodenie dane je potrebné predložiť do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Daňovník si uplatňuje nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, len ak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je poberateľom dávky z dôvodu, že je prevažne alebo úplne bezvládny. Stav podľa dokladov sa posudzuje k 01.01. príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňovník si nemusí uplatňovať nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne, ak si uplatnil úľavu z titulu toho, že je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S, ak nenastane zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (napr.  preukaz bol daňovníkovi odobratý alebo v prípade, že stavbu, na ktorú má uplatnenú úľavu na dani už neužíva na trvalé bývanie).

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani z nehnuteľností:

 • podáva daňovník do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
 • ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
 • daňovník si uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úpravu dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu dane za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Povinné prílohy

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť:

 • doklady z katastra nehnuteľností (list vlastníctva, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, rozhodnutie o odstránení stavby z listu vlastníctva),
 • rozhodnutie stavebného úradu (právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby alebo bytu, rozhodnutie o zmene stavby pred kolaudáciou, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, oznámenie o povolení drobnej stavby, potvrdenie o ohlásení drobnej stavby, právoplatné rozhodnutie o povolení stavby na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu, právoplatné rozhodnutie o povolení stavby),
 • rozhodnutie súdu o vlastníckych právach k nehnuteľností (rozhodnutie o schválení príklepu dražby, právoplatné uznesenie o dedičstve, majetkové vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Správne poplatky

Správny poplatok podľa zák. 145/1995 Z.z. položka 143 a

Referát daní a poplatkov:

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu  podľa osobitného predpisu...........9,50 €

b) Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu...................................................... 3,00 €

Sadzba

Sadzby dane z nehnuteľností 
Sadzby dane z pozemkov: hodnota/m2
a/ orná poda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- k.ú. Ružomberok 0,2087
- k.ú. Hrboltová 0,3180
b/ trvale trávnaté porasty
- k.ú. Ružomberok 0,0265
- k.ú Hrboltová 0,0185
c,f,h/ záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 k.ú. Ružomberok a k.ú. Hrboltová 4,6400
d/ lesné pozemky
k.ú. Ružomberok a k.ú. Hrboltová 0,1300
e/ rybníky a ostatné hosp. využívané vodné plochy
k.ú. Ružomberok a k.ú. Hrboltová 4,6400
g/ stavebné pozemky
k.ú. Ružomberok a k.ú. Hrboltová 24,0000
Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje  na 1,00 % zo základu dane v k.ú  Ružomberok a k.ú. Hrboltová.
Sadzby dane z bytov:
- v k.ú. Ružomberok a k.ú. Hrboltová
a/ byty 0,40
b/ nebytové priestory slúžiace na podnik a zárobkovú činnosť
a administratívu 4,00
c/ ostatné nebytové priestory 2,00
Sadzby dane zo stavieb:
príplatok za podzemné a nadzemné podlažie 0,1500
- k.ú. Ružomberok a k.ú. Hrboltová
a/ stavby na bývanie 0,40
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu 0,45
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,20
d/ samostatne stojace garáže 1,50
e/ stavby hromadných garáží 1,50
f/ stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 1,50
g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 3,50
h/ stavby na ost. podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 4,00
skladovanie a administratívu
i/ ostatné stavby 2,00

Úhrady

Daň z nehnuteľností sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti /do 300€/ alebo platobnou kartou
 • v banke v hotovosti na účet mesta
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta

Bankový účet Mesta Ružomberok pre daň z nehnuteľností

 • IBAN   SK58 0900 0000 0050 6969 4744
 • BIC kód: GIBASKBX

Pri platbe dane z nehnuteľností na účet  je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky dane alebo splátky dane aj  variabilný symbol začínajúci na 120špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedené v rozhodnutí.

QR – kód

Správca dane uvádza v rozhodnutiach čiarový kód aj QR kód na platenie dane . QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.

Čiarový kód slúži len na platbu v hotovosti v pokladni MsÚ Ružomberok. Z toho dôvodu je potrebné pri platbe v hotovosti doniesť so sebou rozhodnutie.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Doručovanie písomností daňovým subjektom správcovi dane

 1. Elektronické doručovanie písomností daňovým subjektom

Daňový subjekt pre doručovanie písomností správcovi dane môže využiť elektronické služby pre doručovanie prostredníctvom portálu www.slovensko.sk , ak má zriadenú elektronickú schránku „aktívnu na doručovanie„. (informácie daňový subjekt nájde na stránke  www.slovensko.sk  v sekcii Na stiahnutie)

 1. Doručovanie písomností daňovým subjektom e-mailom

V zmysle daňového poriadku podanie urobené daňovým subjektom elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), ak nebolo podané spôsobom podľa predchádzajúceho odseku prostredníctvom  www.slovensko.sk  je potrebné doručiť správcovi dane aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania, inak sa podanie považuje za nedoručené.

 1. Doručovanie písomností daňovým subjektom v písomnej forme

Daňový subjekt môže písomnosti (napr. daňových priznaní, oznámení, žiadostí …) doručiť správcovi dane osobne do podateľne Mestského úradu v Ružomberku alebo prostredníctvom poštového doručovateľa na adresu Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok.

Pri dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný priložiť vždy vyplnenú žltú časť priznania, ktorá obsahuje informácie o daňovníkovi, sumár príloh a príslušný oddiel daňového priznania podľa potreby k priznaniu (oddiel II. alebo oddiel III. alebo oddiel IV. … alebo prílohu k zníženiu alebo oslobodeniu k dani.)

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu

 1. Ak má daňovník alebo poplatník zriadenú elektronickú schránku naslovensko.sk označenú ako „aktívna na doručovanie“ rozhodnutie alebo iné písomnosti  správca dane doručuje podľa daňového poriadku len elektronicky do zriadenej elektronickej schránky daňového subjektu s fikciou doručovania.
 2. Ak nemá daňovník alebo poplatník zriadenú elektronickú schránku naslovensko.sk označenú ako „aktívnu na doručovanie„, napr. schránka je len „vytvorená“ alebo „aktívna“ alebo „zrušená“ … rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane daňovému subjektu prostredníctvom slovenskej pošty opakovane do vlastných rúk; aj v tomto prípade platí fikcia doručovania, ak daňový subjekt písomnosť neprevezme v odbernej lehote 15 dní od dátumu uloženia písomnosti, správca dane považuje písomnosť za doručenú. Ak poštový doručovateľ označí na písomnosti „adresát neznámy„, písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou podľa daňového poriadku.

Podpisovanie

 • Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.
 • Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Zverejňovanie

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Zoznam je zverejnený v časti „Zverejňovanie„.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa