Samospráva

Mestská rada

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Mestskú radu mesta Ružomberok tvorí 5 členov.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mestskú radu a počet jej členov určuje mestské zastupiteľstvo. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Mestská rada v Ružomberku v rokoch 2014 – 2018 nebola zriadená.

Členovia Mestskej rady v Ružomberku boli zvolení Uznesením č. 304/2018 zo dňa 18.12. 2018 MsZ v Ružomberku.

Členovia MsR v Ružomberku: 

Ing. Róbert Kolár, Mgr. Martin Hromada, PhD., Mgr. art. Róbert Dúbravec, Stanislav Javorka, Mgr. Ing. Miroslav Zuberec, JUDr. Tomáš Klopta a Ing Juraj Burgan

Prílohy na stiahnutie