Samospráva

Mestské zastupiteľstvo

Je zákonodarným orgánom mestskej samosprávy. Je to zastupiteľský zbor obyvateľov mesta Ružomberok, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa života mesta. Má 25 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci sú volení z jednotlivých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti.

Mestské zastupiteľstvo sa uskutočňuje v súlade s harmonogramom schváleným mestským zastupiteľstvom, najmenej raz za tri mesiace, a v prípade potreby aj mimo schváleného harmonogramu. Zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v zasadačke mestského zastupiteľstva v budove Mestského úradu. Na rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek obyvateľ Ružomberka so svojím podnetom, návrhom alebo sťažnosťou. Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva poslancov ustanovuje zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a) mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán,

b) komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,

c) výbory mestských častí, ktorých oprávnenia, povinnosti, vzťahy, štruktúru a ďalšie potrebné veci upravuje štatút mesta.

Prílohy na stiahnutie