Samospráva

Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Ružomberok
IČO: 00315737
Obec: Ružomberok
Ulica: Nám. A. Hlinku 1
PSČ: 03401

Mesto Ružomberok je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Ružomberok prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania v budove Mestského úradu Ružomberok osobami s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb č. 3/2019. Vo verejnom obstarávaní sú v prípade ak to umožňuje predmet obstarania využívané elektronické aukcie.

Postupmi vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú:

  1. a) verejná súťaž ( § 66 zákona ),
  2. b) užšia súťaž ( § 67-69 zákona ),
  3. c) rokovacie konanie so zverejnením ( § 70-73 zákona),
  4. d) súťažný dialóg (§ 74-77 zákona),
  5. e) inovatívne partnerstvo (§ 78-80 zákona),
  6. f) priame rokovacie konanie ( § 81-82 zákona).

Zákon rozlišuje zákazky v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky nasledovne:

  1. a) zákazka s nízkou hodnotou (§ 5 ods. 4 zákona),
  2. b) podlimitná zákazka (§ 5 ods. 3 zákona),
  3. c) nadlimitná zákazka (§ 5 ods. 2 zákona).

Podrobné členenie jednotlivých zákaziek podľa predpokladanej hodnoty zákazky je uvedené v prílohe č. 2 Smernice o verejnom obstarávaní.