Život v meste

Centrum právnej pomoci

Mesto Ružomberok v spolupráci s Centrom právnej pomoci, otvorilo nové konzultačné stredisko pre občanov mesta Ružomberok. Služby konzultačného pracoviska Centra právnej pomoci môžu občania využívať:

 • každý utorok, prvý a posledný týždeň v mesiaci
 • v čase od 08:00 do 14:00 hod.
 • zasadačka č.9, na prízemí mestského úradu

Cieľom zriadenia konzultačného pracoviska pre občanov mesta Ružomberok a priľahlých obcí, je pomôcť občanom, ktorí potrebujú právnu pomoc a nemajú dostatok finančných prostriedkov na jej zabezpečenie tak, aby im bola poskytnutá potrebná právna ochrana. Znížiť výdavky občanov na cestovanie a priblížiť im čo najviac dostupnosť týchto služieb.

Centrum právnej pomoci je rozpočtová organizácia a jej zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti. Kancelária Centra právnej pomoci s územnou pôsobnosťou pre mesta Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad sa nachádza v Liptovskom Mikuláši, ul. Kollárova 2, pod túto Kanceláriu Centra právnej pomoci organizačne patrí aj novozriadené konzultačné pracovisko v meste Ružomberok.

Občania sa môžu na konzultácie objednať na telefónnych číslach Call centra: 0650 105 100, alebo priamo v Kancelárii CPP 044/2420051,52.53,54,55,56, prípadne na stránke Centra právnej pomoci www.centrumpravnejpomoci.sk, kde funguje rezervačný systém.

Pôsobnosť Centra právnej pomoci je určená zákonom 327/2005 Z.z.

v občianskoprávnych veciach:

 •  napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, náhrady škody

v rodinnoprávnych veciach

 • napr. platenie výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod

v pracovnoprávnych veciach

 • napr. v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku

v obchodnoprávnych veciach

 • napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte

v konaní pred súdom v správnom súdnictve

 • napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu v uvedených veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

v konaniach o oddlžení fyzických osôb

 • osobný bankrot

v cezhraničných sporoch

 • iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu Európskej únie v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu

V trestných konaniach Centrum právnej pomoci nemá pôsobnosť

Na poskytnutie právnej pomoci má fyzická osoba nárok, ak spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

 • nachádza sa v stave materiálnej núdze, t. j. je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo jej príjem nepresahuje 1,4 – násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom
 • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu
 • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej osobitným zákonom

Tieto podmienky musí fyzická osoba spĺňať vo vnútroštátnych sporoch, netýka sa konania o oddlžení fyzických osôb

V prípade, ak fyzická osoba presahuje 1,4-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom a spĺňa všetky ostatné podmienky, má právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou vo výške 20% trov právneho zastúpenia

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci je nevyhnutné podať na predpísanom tlačive. Takéto podanie je možné urobiť písomne, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo cez Ústredný portál verejnej správy. Ak je podanie žiadosti neúplné, Centrum právnej pomoci konanie preruší a fyzickú osobu, ktorá požiadala o poskytnutie právnej pomoci, vyzve na odstránenie nedostatkov svojho podania. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Centrum právnej pomoci rozhodne o nároku na právnu pomoc do 30 dní.

Centrum právnej pomoci poskytuje pomoc aj formou predbežnej konzultácie Predbežnú konzultáciu môže využiť každá fyzická osoba

Obsahom predbežnej konzultácie je:

 • vysvetlenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci
 • základná právna rada
 • upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnom prípade
 • pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Predbežná konzultácia je poskytovaná v jednej právnej veci len jeden krát v trvaní maximálne jednej hodiny. Za poskytnutie jednej predbežnej konzultácie sa podľa zákona 327/2005 Z. z. platí poplatok vo výške 4,50 Eur.