Život v meste

Odchyt psov

Okrem plnenia úloh vyplývajúcich zo Zákona o obecnej polícii, Mestská polícia Ružomberok vykonáva odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat. Odchytené zvieratá sú umiestnené v Karanténnom zariadení v Bielom Potoku, kde prebehne ich základné ošetrenie (odčervenie, odblšenie, …) a kde čakajú na adopciu.

Činnosť Karanténneho zariadenia v Bielom Potoku sa riadi vnútorným poriadkom a pre vrátenie psa majiteľovi je potrebné splniť podmienky stanovené karanténnym zariadením.

Podmienky vrátenia psa

Stratené a odchytené zviera možno z karanténneho zariadenia vydať jeho vlastníkovi za predpokladu, že jeho vlastníctvo hodnoverne dokáže.

Podmienkou uznania vlastníctva je:

  • predloženie evidenčnej známky psa z obce, kde je pes registrovaný, alebo
  • predloženie potvrdenky o zaplatení poplatku za psa, prípadne písomné potvrdenie obecného úradu o zaevidovaní psa
  • predloženie Očkovacieho preukazu, potvrdeného razítkom a podpisom veterinárneho lekára
  • pomocné dôkazy fotografie, opis psa a jeho výstroja a pod.

Pri vydaní psíka zamestnanec karanténneho zariadenia spíše s majiteľom psa Protokol o vrátení psa.

Podmienkou vydania psa po dokázaní vlastníctva je:

  • podpísanie Protokolu o vrátení psa,
  • psa možno vydať len osobe staršej ako 18 rokov