Školstvo

Mestská školská rada

Činnosť mestskej školskej rady

Mestská školská rada je zriadená podľa:

a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z.

Obecná školská rada v Ružomberku používa názov Mestská školská rada v Ružomberku (MŠRRK), je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejne záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti a chodu škôl, školských zariadení orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky. Zasadá  podľa plánu zasadnutí, spravidla 4-krát ročne.

Mestská školská rada sa vyjadruje:

a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta,

b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,

c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadených na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom,

d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,

e) k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,

f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

Funkčné obdobie MsŠR je štyri roky (v súčasnosti 2019 – 2022). Predsedom je PaedDr. Mojmír Šrobár.

 

Mestská školská rada v Ružomberku má 11 členov v zložení: 

  • zvolení zástupcovia z riaditeľov:

Mgr. Andrea Brestovská

Mgr. Gabriela Gromnicová

Marcel Dúbravec

PaedDr. Mojmír Šrobár

  • zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení:

Mgr. Ján Ondrík

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.

PaedDr. Stanislav Bella

  • zvolení zástupcovia z rodičov: 

Ing. Mária Záhorcová

Ing. arch. Dávid Goč

  • delegovaní zástupcovia Mesta Ružomberok:

        Mgr. Vladimír Klimek

Mgr. Ingrid Pavlinská

Prílohy na stiahnutie