Život v meste

Informácie

Parkovanie na chodníku

Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Po tomto termíne, teda  od  1. októbra nebude možné s motorovým vozidlom parkovať na chodníku vôbec, ak to nebude dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak.

 

Parkovanie na sídlisku Klačno

Od 1. decembra začne opäť platiť obmedzenie pre vodičov parkujúcich na sídlisku Klačno. Od začiatku decembra do konca marca budú v platnosti dopravné značky obmedzujúce parkovanie v stredu a vo štvrtok kvôli zimnej údržbe miestnych komunikácií. Obmedzenie sa týka celého sídliska, v spodnej časti ulice Klačno spájajúcej mesto s Černovou je zakázané parkovanie v stredu, na ostatných uliciach je to vo štvrtok, striedavo jedna časť v párny, druhá časť sídliska v nepárny týždeň a to v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. Upozorňujeme preto vodičov, aby parkovali v zmysle platného dopraného značenia.

Na ďalší problém s parkovaním na sídlisku Klačno upozornili mestskú políciu hasiči, s ktorými spolupracovali pri otváraní bytov v predchádzajúcom príspevku. Tí uviedli, že ku vchodom s menším autom sa dostali len s problémami. V prípade požiaru bytoviek by sa kvôli zle parkujúcim vozidlám s výškovou technikou určite nedostali. Takýto problém je takmer na všetkých sídliskách, avšak na Klačne a v Baničnom je o to vypuklejší, že niektoré ulice sa nachádzajú v kopci a zle parkujúce sa vozidlá nie je možné obísť. Pokiaľ by chceli vysunúť rebrík potrebujú vďaka veľkej hmotnosti techniky pevný podklad a nie je možné ju využiť z trávnatej plochy. Z tohto dôvodu upozorňujeme vodičov, aby pri parkovaní brali do úvahy to, že počas zimy je zvýšené nebezpečenstvo požiaru spojené s používaním elektrotepelných spotrebičov ako aj manipuláciou s otvoreným ohňom. V neposlednom rade je potrebné brať ohľad na to, že zjazdnosť jednotlivých príjazdových komunikácií môže byť vďaka sneženiu a poľadovici oveľa zložitejšia ako zvyčajne. V najbližšom období sa teda mestskí policajti zamerajú na vodičov, ktorí svojimi vozidlami ohrozujú príjazd záchranných zložiek ku bytovkám.

 

Cyklisti v pešej zóne

Tí pozornejší návštevníci mesta si možno všimli zmenu na dopravných značkách označujúcich začiatok pešej zóny (od 01.06.2021). Ide v podstate o dodatkovú tabuľku pod značkou pešia zóna, kde sú podľa zákona uvedené vozidlá, ktorým je umožnený vjazd do pešej zóny. V zmysle aktuálneho značenia môžu do pešej zóny vojsť aj cyklisti už bez časového obmedzenia ako to bolo v minulosti. Musíme však pripomenúť, že v pešej zóne smú chodci používať cestu v celej šírke. Cyklisti majú vjazd povolený, nesmú pritom obmedziť ani ohroziť chodcov.

Vedenie mesta chce takto vyjsť v ústrety žiadosti cyklistov, ktorí sa budú môcť bezpečne dostať z jedeného konca mesta na druhý tak, aby sa vyhli hlavným ťahom, kde je niekedy veľmi hustá premávka. Ale aj cyklisti si musia uvedomiť bezpečnosť chodcov, správať sa disciplinovane a ohľaduplne. K zmene dopravného značenia došlo zatiaľ len na skúšobnú dobu. Pokiaľ by dochádzalo k incidentom medzi chodcami a cyklistami, vráti sa dopravné značenie do pôvodného stavu. Tomu sa dá zabrániť pomalou jazdou. Vedenie mesta chce takisto touto cestou podporiť ochranu životného prostredia, podporiť ekologickú dopravu a znížiť počet motorových vozidiel v uliciach mesta.

Veríme, že obidve skupiny účastníkov cestnej premávky sa budú navzájom rešpektovať a nedôjde medzi nimi ku kolíziám.

 

Ochrana objektov

Ponúkame možnosť zabezpečenia vašej nehnuteľnosti pripojením sa na pult centrálnej ochrany Mestskej polície Ružomberok. Existujúci, alebo nový zabezpečovací systém, sa pomocou Vami zvolenej technológie pripojí na naše monitorovacie stredisko – operačné parcovisko mestskej polície, kde je vykonávaná nepretržitá služba – 24 hod. denne. V prípade vlámania, alebo prepadu obsluhy v monitorovanom objekte je okamžite z operačného strediska vyslaná hliadka, ktorá je polohou najbližšie k predmetnému objektu. Túto informáciu získa stredisko zo systému GPS,ktoré je inštalované v každom vozidle hliadok MsP. Bližšie informácie podá zástupca náčelníka Bc. Tomáš Matejovie tel: 044 431 44 40, mobil: +421 0907 910 171, technickú časť zabezpečuje p. Libor Mach tel: +421 0905 209 204.