Život v meste

Školstvo

Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica č. 7/2004 – E v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Činnosť obce ako školského úradu a činnosť samosprávneho kraja pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva;

  • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej  samosprávy,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
  • zabezpečuje odborné činnosti vo veciach vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení,
  • zabezpečuje prenos informácií MŠ SR a ďalších vzdelávacích inštitúcií, týkajúcich sa realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,
  • zabezpečuje metodicko-konzultačnú činnosť pre riadiacich zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov,
  • zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a pripravuje podklady,
  • spoločne s Centrom voľného času ELÁN v Ružomberku sa podieľa na organizovaní okresných kôl súťaží a olympiád.

Oznamy

Agendy