Život v meste

Útulok Ružomberok

Útulok pre občanov bez prístrešia Mesta Ružomberok so sídlom na ul. S. Viatora č.12 (ktorý sa nachádza sa za budovou spojenej školy – bývalej strednej priemyselnej školy) bol zriadený ako účelové zariadenie mesta Ružomberok, na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pre vybrané skupiny obyvateľov mesta..

V Ružomberku žije približne 60 občanov bez domova, ktorý majú možnosť využiť služby útulku. Kapacita zariadenia je len 15 miest z toho 4 pre ženy a 11 pre mužov. Je to celodenné zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie za poplatok v zmysle schváleného VZN mesta t.j.1,2 eur/noc.

V útulku sa nachádzajú spoločné sociálne priestory na osobnú hygienu, miestnosť s práčkou a spoločná kuchynka so základným vybavením na prípravu stravy.

Útulok poskytuje :

 • sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, rozvoj pracovných zručností,
 • ubytovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonávanie osobnej hygieny, pranie a údržbu bielizne a šatstva.
 • záujmovú činnosť

Predpokladom pre kvalitné poskytovanie a prijímanie sociálnych služieb je dodržiavanie základných pravidiel občianskeho spolunažívania a podmienok dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

 • Občan – záujemca o poskytnutie služby v útulku si podá žiadosť na odd. sociálnych služieb a zdravotníctva MsÚ.
 • Žiadosť spracuje a vybavuje bytový referent odd. sociálnych služieb a zdravotníctva MsÚ .
 • poskytnutí sociálnych služieb v zariadení vydá odd. sociálnych služieb a zdravotníctva MsÚ súhlas príp. nesúhlas o umiestnení občana do zariadenia.
 • Naliehavé ubytovanie, vo výnimočných prípadoch môže povoliť správca zariadenia, bez vydania súhlasu odd. sociálnych služieb a zdravotníctva.

Ďalej je obyvateľ útulku povinný :

 • uhrádzať platbu v určenej sume a v stanovených termínoch ,
 • aktívne pracovať na zabezpečení vlastných trvalých príjmov a trvalého bývania,
 • hlásiť odd. sociálnych služieb a zdravotníctva všetky zmeny , najmä svojej sociálnej situácie, príjmov, zdravotného stavu a podobne / do 7 dní /,
 • podieľať sa na prácach súvisiacich s prevádzkou zariadenia, úpravou okolia.

V zariadení je zakázané :

 • zdržiavať sa cudzím osobám ,
 • prenocovať cudzie osoby, vrátane príbuzných,
 • svojvoľne vynášať inventár z určených priestorov / izieb, hygienických miestností /
 • požívať a nosiť do priestorov útulku alkoholické nápoje a iné omamné látky, /osobám pod vplyvom alkoholu a iných
 • návykových látok nebudú poskytnuté sociálne služby /
 • fajčiť v priestoroch zariadenia , hrať hazardné hry,
 • rušiť nočný kľud od 22.00 hod. do 06.00 hod.
 • arogantne sa správať, slovne a fyzicky napádať ubytovaných a pracovníkov zariadenia,
 • svojvoľne vykonávať akékoľvek zmeny, úpravy , údržbu a opravy, ktoré sú v kompetencii majiteľa objektu,
 • vstupovať so strelnými a útočnými zbraňami.

Príchod obyvateľa do útulku, ktorému sa poskytuje dočasné sociálne ubytovanie je najneskôr do 21.30 hod. obyvateľ, ktorý má závažný dôvod na neskorší príchod, je povinný ho vopred nahlásiť poverenému správcovi zariadenia .

Oneskorené príchody po 21.30 hod. bez predchádzajúceho oznámenia sú klasifikované ako porušenie povinnosti obyvateľa útulku s následnou sankciou .

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu, je prijímateľ povinný dodržiavať osobitné nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené, napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, apod.

Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ zariadenie opustil(napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby(napr. návrat prijímateľa do domáceho prostredia)

Prílohy na stiahnutie