Život v meste

Štruktúra

Náčelník MsP

riadi činnosť MsP, na návrh primátora je menovaný a odvolávaný Mestským zastupiteľstvom

 Zástupca náčelníka MsP

náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník MsP. V obciach, kde je to účelné, môžu obecné (mestské) zastupiteľstvá na návrh primátora zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka. V Mestskej polícii Ružomberok je vytvorená funkcia zástupcu náčelníka MsP:

a.) pre kontrolu a výkon služby

b.) pre veci vnútorné a organizačné

 Príslušník prevencie kriminality a vzdelávania MP

a) za svoju činnosť zodpovedá priamo náčelníkovi MP,

b) podieľa sa spolu s náčelníkom MP na vzdelávaní a školení príslušníkov MP,

c) vypracováva prevenčné programy a vykonáva aktivity súvisiace s prevenciou kriminality v meste,

d) v zmysle programu prevencie kriminality organizuje stretnutia (prednášky) s mládežou,

e) má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní príslušníci MP,

f) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.

 Referent MsP

administratívny pracovník, ktorý zabezpečuje okrem spracovania štatistických údajov aj vymáhanie pokút

 Oddelenie objasňovania priestupkov

je tvorené spracovávateľmi priestupkov, ktorí objasňujú a spracovávajú zistené a oznámené priestupky a vedú evidenciu priestupkov a pošty

 Operačný príslušník

prijíma oznámenia od občanov; vykonáva prvotné úkony potrebné pre začatie objasňovania priestupkov; podľa pokynov nadriadených riadi činnosť hliadok; pracuje v policajnom programe a vedie evidenciu pošty

 Veliteľ smeny

podľa stanovených úloh riadi činnosť hliadok a zodpovedná za ich výkon

 Zástupca veliteľa smeny

v neprítomnosti veliteľa smeny preberá zodpovednosť za činnosť a výkon hliadky

 Členovia hliadky

podľa plánu kontrol a stanovených úloh vykonávajú hliadkovaciu činnosť