Agendy

Daň za nevýherné hracie prístroje – Občan, Podnikateľ

Mesto Ružomberok zaviedlo daň za nevýherné hracie prístroje všeobecne záväzným nariadením. Vecne príslušným správcom tejto dane je Mesto Ružomberok.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

 Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Daňovník – je fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Povinnosti daňovníka – rozsah a spôsob vedenia a identifikácie nevýherných hracích prístrojov, evidencie na účely dane, upravuje zákon a všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Daňová povinnosť – vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca , v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Začiatok prevádzkovania:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „priznanie“ a prílohu „VII. oddiel priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ s dátumom začatia prevádzkovania.

Zmena údajov:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „čiastkové priznanie“ aj prílohu „VII. oddiel priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ a vypíše správne údaje.

Ukončenie prevádzkovania:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“ a prílohu „VII. oddiel priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ s dátumom ukončenia prevádzkovania.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Daňovník podáva priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (od začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja).

Daňovník podáva čiastkové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje pri zmene umiestnenia do 30 dní od zmeny daňovej povinnosti.

Daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje pri ukončení prevádzkovania hracieho nevýherného prístroja do 30 od zániku daňovej povinnosti.

Sadzba

Sadzba dane je 40,-€ za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

Úhrady

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

  • bezhotovostným prevodom na účet mesta v tvare IBAN
  • v hotovosti počas úradných hodín v pokladni Mestského úradu v Ružomberku v klientskom centre, úhradu je možné vykonať aj platobnou kartou
  • v hotovosti v banke počas jej úradných hodín na účet mesta.

Účet mesta v tvare IBAN SK36 0900 0000 0050 6969 4170. Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 159špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Správca dane uvádza v rozhodnutiach čiarový kód aj QR kód na platenie dane. QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.

Čiarový kód slúži len na platbu v hotovosti v pokladni MsÚ Ružomberok. Z toho dôvodu je potrebné pri platbe v hotovosti doniesť so sebou rozhodnutie.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva