Agendy

Daň za predajné automaty – Občan, Podnikateľ

Mesto Ružomberok zaviedlo daň za predajné automaty všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Ružomberok je vecne príslušným správcom dane, ak sa predajný automat prevádzkuje na území mesta v priestore prístupnom verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty – sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane nie sú predajné automaty na cestovné lístky verejnej dopravy.

Zákon nevymedzuje sortiment tovaru, ktorý ponúka predajný automat a ani jeho rozsah, nie je rozhodujúca ani forma úhrady za predajný tovar (mince, bankovky, platobná karta …).

Základom dane  je počet predajných automatov.

Daňovník – je fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Povinnosti daňovníka – rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov upravuje zákon a všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Daňová povinnosť – vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať; zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene napr. k presunu automatu do inej obce,  daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Začiatok prevádzkovania:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „priznanie“ a prílohu „VI.oddiel priznanie k dani za predajné automaty“ s dátumom začatia prevádzkovania.

Zmena údajov:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „čiastkové priznanie“ prípadne aj prílohu „VI.oddiel priznanie k dani za predajné automaty“ a vypíše správne údaje.

 Ukončenie prevádzkovania:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“ a prílohu „VI.oddiel priznanie k dani za predajné automaty“ s dátumom ukončenia prevádzkovania.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehota na podanie priznania k dani za predajné automaty:

Priznanie k dani za predajné automaty je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Lehota na podanie čiastkového priznania k dani za predajné automaty:

Ak daňovník podal priznanie k dani za predajné automaty a daňová povinnosť k dani za predajné automaty vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani za predajné automaty.

Sadzba

Sadzba dane je 40,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok

 

Úhrady

Daň za predajné automaty sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

  • bezhotovostným prevodom na účet mesta v tvare IBAN
  • v hotovosti počas úradných hodín v pokladni Mestského úradu v Ružomberku v klientskom centre, úhradu je možné vykonať aj platobnou kartou
  • v hotovosti v banke počas jej úradných hodín na účet mesta.

Účet mesta v tvare IBAN SK36 0900 0000 0050 6969 4170. Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 160špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Správca dane uvádza v rozhodnutiach čiarový kód aj QR kód na platenie dane. QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.

Čiarový kód slúži len na platbu v hotovosti v pokladni MsÚ Ružomberok. Z toho dôvodu je potrebné pri platbe v hotovosti doniesť so sebou rozhodnutie.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa