Agendy

Daň za psa – Občan, Podnikateľ

Mesto Ružomberok zaviedlo daň za psa všeobecne záväzným nariadením. Vecne príslušným správcom tejto dane, ak sa pes chová na jej území, je Mesto Ružomberok.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Základom dane je počet psov.

Prihlásenie psa:

Pri prihlásení psa je daňovník povinný predložiť veterinárny preukaz prihlasovaného psa so záznamom o očkovaní proti besnote. Následne je držiteľovi psa zapísaného do evidencie vydaná evidenčná známka bez poplatku. Pri vydaní náhradnej známky Mesto Ružomberok vyberá manipulačný poplatok vo výške 3,50€.

Zmena údajov:

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšieho psa alebo dôjde k zmene chovného priestoru psa napr. z rodinného domu do bytu …) je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani v zákonnej lehote,

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „čiastkové priznanie“ a uvedie zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Odhlásenie psa:

Daňovník vyplní tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“ a prílohu „V.oddiel priznanie k dani za psa“ s dátumom ukončenia daňovej povinnosti.

Informácie

Žiadateľ

Poplatok za vydanie prvej evidenčnej známky za psa je bezplatný a poplatok za vydanie ďalšej evidenčnej známky je spoplatnený sumou 3,50 €.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani za psa

 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podáva daňovník priznanie k dani za psa alebo čiastkové priznanie k dani za psa
 • do 30 dní od zmeny daňovej povinnosti podáva daňovník čiastkové priznanie k dani za psa napr. miesta chovného priestoru psa
 • do 30 dní od zániku daňovej povinnosti podáva daňovník čiastkové priznanie k dani za psa napr.
  • po úhyne psa alebo
  • po zmene chovného priestoru psa mimo mesta

Sadzba

Ročná sadzba dane  v celom meste je 40 € za jedného psa a kalendárny rok.

Zníženie ročnej sadzby dane za psa:

 • ročná sadzba dane za psa na 10 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou  v rodinnom dome 

Daňovník zaplatí ročnú daň za jedného psa chovaného:

 • pri rodinnom dome zaplatí daňovník 10 
 • v bytovom dome zaplatí daňovník 40 
 • v inej nehnuteľnosti zaplatí daňovník 40 €

Úhrady

Daň za psa sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • bezhotovostným prevodom na účet mesta v tvare IBAN
 • v hotovosti počas úradných hodín v pokladni Mestského úradu v Ružomberku v klientskom centre, úhradu je možné vykonať aj platobnou kartou
 • v hotovosti v banke počas jej úradných hodín na účet mesta.

Účet mesta v tvare IBAN SK36 0900 0000 0050 6969 4170. Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 155špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Správca dane uvádza v rozhodnutiach čiarový kód aj QR kód na platenie dane. QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.

Čiarový kód slúži len na platbu v hotovosti v pokladni MsÚ Ružomberok. Z toho dôvodu je potrebné pri platbe v hotovosti doniesť so sebou rozhodnutie.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Úľavy, oslobodenia

Správca dane poskytuje zníženie dane vo výške 50% z ročnej sadzby na jedného psa pre osamelých dôchodcov a pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Správca dane ustanovuje, že oslobodzuje od platby dane za psa vlastníka alebo držiteľa psa, ktorý je členom kynologického klubu.

Podpisovanie

 1. Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.
 2. Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa