Agendy

Daň za ubytovanie – Občan, Podnikateľ

Daň za ubytovanie je fakultatívna daň, ktorú obec môže ukladať. Mesto Ružomberok zaviedlo daň za ubytovanie všeobecne záväzným nariadením.

Ak je prevádzka ubytovacieho zariadenia na území mesta Ružomberok je vecne príslušným správcom dane za ubytovanie mesto Ružomberok.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty pre oznamovaciu povinnosť

 • do 30 dní po začatí prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie za príslušné ubytovacie zariadenie, ktoré začalo poskytovať činnosť na území mesta spojenú s prechodným ubytovaním,
 • do 30 dní od zmeny nahlásených údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť zmenené údaje správcovi dane,
 • do 30 dní po ukončení prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti za príslušné ubytovacie zariadenie.

Lehoty štvrťročného vyúčtovania a odvod dane za ubytovanie

 • do 10 dňa po skončení kalendárneho štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok na tlačive „Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie“. Vyúčtovanie doručuje platiteľ dane aj keď v príslušnom štvrťroku nebolo poskytnuté prechodné ubytovanie,
 • do 15 dňa po ukončení štvrťroka odviesť daň za ubytovanie za predchádzajúci štvrťrok podľa štvrťročného vyúčtovania dane za každé ubytovacie zariadenie zvlášť

Sadzba

Sadzba dane za ubytovanie:

sadzba v zdaňovacom období 2024 je podľa VZN č. 10/2023 stanovená na 1,50 € na osobu a prenocovanie, v prípade, ak je platiteľ dane zaregistrovaný v mestskom centrálnom registri ubytovaných sa sadzba dane znižuje na 1,20 €

Úhrady

Daň za ubytovanie sa platí  bez vyrubenia

 • na účet mesta IBAN SK36 0900 0000 0050 6969 4170, BIC: GIBASKBX, bezhotovostným prevodom,
 • v pokladni mestského úradu v klientskom centre č. 5 v hotovosti do 300 € alebo platobnou kartou

Pri platbe dane je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 153 uvedený v nariadení na vyberanie dane za ubytovanie, inak nebude možné platbu správne zaúčtovať a daň sa bude považovať za neuhradenú.

Ak má fyzická alebo právnická osoba zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktivovaná na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane elektronicky.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

 • Predmet dane za ubytovanie
  Daň za ubytovanie sa platí za odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.
 • Základom dane
  Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.
 • Daňovníkom
  Je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 • Platiteľom dane za ubytovanie
  Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 • Vznik a zánik daňovej povinnosti
  Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.
 • Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie
  V lehote určenej v zákone splniť oznamovaciu povinnosť , viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb podľa zákona.
  V lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení oznámiť mestu základ dane formou štvrťročného vyúčtovania dane za ubytovanie za predchádzajúci štvrťrok, dodržať spôsob vyberania dane a lehotu odvodu dane podľa platného všeobecne záväzné nariadenie mesta.
 • Výpočet dane za ubytovanie
  Základ dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorý sa vynásobí sadzbou dane.

Podpisovanie

 • Písomné podania doručované platiteľom dane správcovi dane musia byť podpísané štatutárom, ktorý môže konať v mene platiteľa dane.
 • Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje platiteľom dane kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Po oznámení vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie (Vznik a zánik ubytovacieho zariadenia), správca dane prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelí variabilný symbol začínajúci na 153. Tento symbol bude prevádzkovateľ používať pri platbe dane za ubytovanie na účet mesta Ružomberok.