Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan, Podnikateľ

Verejným priestranstvom (ďalej aj „VP“) sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Ružomberok, hlavne komunikácie, chodníky, parkoviská, námestia, trhové miesta, verejné parkoviská, verejne prístupné rozptylové plochy k športoviskám, rekreačné plochy, plochy verejnej zelene.

Miesta verejného priestranstva:

Verejné priestranstvá pre stanovenie sadzby dane delíme na verejné priestranstvá v území Centrálnej mestskej zóny (ďalej aj „CMZ“), pričom CMZ je priestor, ohraničený ulicami Nábrežie M. R. Štefánika, Hurbanova, Mlynská, Riadok, Hriadky, Nám. A. Hlinku, J. Sladkého, D. Makovického, K. Salvu a Dončova (podľa schváleného ÚPN CMZ); a na verejné priestranstvá na ostatnom území.

Osobitné užívanie verejného priestranstva je:

 1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:
 2. terasa
 3. exteriérové sedenie
 • zariadenia najmä ako stan, pult, stolík, vozidlo
 1. umiestnenie stavebného zariadenia
 2. umiestnenie predajného zariadenia
 3. umiestnenie zariadenia, ktoré je súčasťou prípravy a realizácie inej aktivity, činnosti
 4. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a atrakcií podobného charakteru
 5. umiestnenie skládky
 6. vyhradenie miesta pre trvalé parkovanie vozidla
 7. umiestnenie prenosnej garáže
 8. vyhradenie miesta pre parkovanie vozidiel TAXI služby a vozidiel osobnej prepravy
 9. umiestnenie vozidla vykazujúceho známky vraku
 10. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na reklamné prezentačné propagačné a informačné účely a umiestnenie zariadenia slúžiaceho na podporu predaja spojeného s uvádzaním nových výrobkov na trh
 11. umiestnenie technického zariadenia poskytujúce služby verejnosti – balíkomat, z box a ostatné automaty
 12. umiestnenie zariadenia na chov včiel

Za osobitný spôsob užívania verejného priestranstva sa nepovažuje taký spôsob užívania, ak sa predmet spôsobu osobitného užívania verejného priestranstva považuje v zmysle stavebného zákona za stavbu.

Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva nie je zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

Informácie

Sadzba

Sadzba dane v zdaňovacom období 2024 je podľa VZN č. 10/2023 stanovená podľa miesta umiestnenia zariadenia a podľa doby užívania verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne: 

 1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:
 2. terasa - 0,01€
 3. exteriérové sedenie - 0,01 €

III. zariadenia najmä ako stan, pult, stolík, vozidlo -  2 €

 1. umiestnenie stavebného zariadenia
 2. v CMZ – 0,20 €
 3. na ostatnom území mesta 0,10 €
 4. Umiestnenie predajného zariadenia (okrem konania príležitostných trhov)
 5. do 7 dní - 1 €
 6. nad 8 dní – 0,15 €
 • predaj požívatín, občerstvenia, nielen na priamu konzumáciu – 5 €
 1. umiestnenie predajného zariadenia na vymedzenom jarmočisku počas konania Ružomberského jarmoku
 2. predaj spotrebného tovaru – 7 €
 3. predaj občerstvenia – 15 €
 • predaj balených požívatín, ovocia, zeleniny a rastlín 5€
 1. predaj drobných remeselných výrobkov, ktoré sú autorskými dielami predajcu - 0,50 €
 2. umiestnenie vozidla v priestore jarmočiska do 15 m2 za vymedzené parkovacie státie – 1 €
 3. umiestnenie vozidla v priestore jarmočiska od 15 m2 za vymedzené parkovacie státie – 2 €
 4. umiestnenie predajného zariadenia na vymedzenom jarmočisku počas konania príležitostného trhu vo vianočnom období
 5. predaj spotrebného tovaru – 4 €
 6. predaj občerstvenia – 6 €
 • predaj balených požívatín, ovocia, zeleniny a rastlín – 3 €
 1. predaj drobných remeselných výrobkov, ktoré sú autorskými dielami predajcu – 0,10 €
 2. umiestnenie zariadenia, ktoré je súčasťou prípravy a realizácie inej aktivity, činnosti – 5 €
 3. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a atrakcií podobného charakteru – 1 €
 4. umiestnenie skládky – 0,40
 5. vyhradenie miesta pre trvalé parkovanie vozidla
 6. v CMZ – 0,05 €
 7. okrem územia CZM 0,03 €
 8. umiestnenie prenosnej garáže – 0,12 €
 9. vyhradenie miesta pre parkovanie vozidiel TAXI služby a vozidiel osobnej prepravy
 10. parkovisko železničná stanica Ružomberok 0,013 €
 11. na ulici Antona Bernoláka
 • do 10 dní 0,14 €
 • od 11 do 30 dní – 0,10 €
 • nad 31 dní - 0,06 €
 1. umiestnenie vozidla vykazujúceho známky vraku 0,40 €
 2. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na reklamné prezentačné propagačné a informačné účely a umiestnenie zariadenia slúžiaceho na podporu predaja spojeného s uvádzaním nových výrobkov na trh, okrem pútača – 2 €
 3. umiestnenie pútača pred prislúchajúcou prevádzkou 2 €
 4. umiestnenie technického zariadenia poskytujúce služby verejnosti – balíkomat, z box a ostatné automaty - 1 €
 5. umiestnenie zariadenia na chov včiel - 0,01 €

Úhrady

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí  na základe rozhodnutia

 • na účet mesta IBAN SK36 0900 0000 0050 6969 4170, BIC: GIBASKBX, bezhotovostným prevodom,
 • v pokladni mestského úradu v klientskom centre č. 5 v hotovosti do 300 € alebo platobnou kartou
 • na pošte ( s QR kódom uvedeným v rozhodnutí)

 

Pri platbe dane je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 150 uvedený v rozhodnutí, inak nebude možné platbu správne zaúčtovať a daň sa bude považovať za neuhradenú.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

 • Daň za
 1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:
 • terasa
 • exteriérové sedenie
 • zariadenia najmä ako stan, pult, stolík, vozidlo
 1. umiestnenie stavebného zariadenia
 2. umiestnenie predajného zariadenia
 3. umiestnenie zariadenia, ktoré je súčasťou prípravy a realizácie inej aktivity, činnosti
 4. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a atrakcií podobného charakteru
 5. umiestnenie skládky
 6. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na reklamné prezentačné propagačné a informačné účely a umiestnenie zariadenia slúžiaceho na podporu predaja spojeného s uvádzaním nových výrobkov na trh
 7. umiestnenie technického zariadenia poskytujúce služby verejnosti – balíkomat, z box a ostatné automaty
 8. umiestnenie zariadenia na chov včiel

je vyrubená na základe povolenia Útvaru hlavného architekta,

 • daň za umiestnenie predajného zariadenia počas Ružomberského jarmoku a príležitostného trhu vo vianočnom období

je vyrubená na základe povolenia Oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu,

 • daň za
 1. vyhradenie miesta pre trvalé parkovanie vozidla
 2. umiestnenie prenosnej garáže
 3. vyhradenie miesta pre parkovanie vozidiel TAXI služby a vozidiel osobnej prepravy

je vyrubená na základe povolenia Oddelenia údržby a správy majetku/budov, referátu technickej infraštruktúry a ŽP

 • Dokladom oprávňujúcim užívanie vyhradeného parkoviska je parkovacia karta. Parkovacia karta bude daňovníkovi vydaná Oddelením údržby a správy majetku/budov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola daň vyrubená a následnom uhradení dane.
 • V prípade, že daň za užívanie verejného priestranstva bude určená dodatočne, po neohlásenom užívaní, alebo bude vyrubená na základe zistenia nepovoleného užívania, je správca dane oprávnený vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím s prislúchajúcou sadzbou dane zvýšenou o 50%.
 • Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, bude daňovníkovi vrátená pomerná časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS