Agendy

Dotácie v oblasti životného prostredia – Občan

Mesto môže poskytnúť dotá­ciu právnickým osobám, kto­rých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnika­teľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú čin­nosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta. Pod­mienkou pre poskytnutie dotá­cie je, že ku dňu podania žiados­ti o poskytnutie dotácie nemá žiadateľ voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväz­ky po lehote splatnosti.

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre oblasť životného prostredia sa podávajú na základe výzvy, ktorú mesto zverejní do 1. novembra príslušného roka na svojom webovom sídle. žiadosť musí byť podaná najneskôr do 30. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa žiada dotácia poskytnúť.

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácií v oblasti ŽP na rok 2024

Schválené dotácie pre žiadateľov v oblasti ŽP na rok 2024

Informácie

Žiadateľ

Právnická osoba, kto­rej zriaďovateľom nie je mesto a fyzická osoba – podnika­teľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobí alebo vykonáva čin­nosť na území mesta, poskytuje služby obyvateľom mesta (napr. občianske združenie, nezisková organizácia, súkromná škola, a pod.)

Povinné prílohy

V zmysle platného VZN

Správne poplatky

nevzťahuje sa

Všeobecné záväzné nariadenia

Zverejňovanie

V zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií sa zverejňuje zoznam podaných žiadostí na web stránke mesta.

Mesto do 30 dní od schválenia dotácií mestským zastupiteľstvom doplní zverejnený zoznam  na internetovej stránke o informáciu schválenej výšky dotácie a podiele spolufinancovania.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa