Agendy

Evidencia nehnuteľností – súpisné a orientačné čísla – Občan, Podnikateľ

Agenda rieši prideľovanie súpisných a orientačných čísiel pre vzniknuté novostavby na území mesta. Taktiež je možné podať si žiadosť o potvrdenie už prideleného súpisného alebo orientačného čísla,  potvrdenia súpisného čísla Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka …atď).

Žiadosť stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na stavbu obsahuje:

  • meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
  • predmet žiadosti,
  • označenie budovy a termín jej dokončenia,
  • prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a kolaudačné rozhodnutie.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Do 30 dní

Povinné prílohy

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie/povolenie o užívaní stavby
- doklad o vlastníctve pozemku
- geodetické zameranie adresného bodu
- geometrický plán
- Povolenie na odstránenie nehnuteľnosti + Potvrdenie o odstránení nehnuteľnosti (Stavebný úrad)

Správne poplatky

  • za určenie, zmenu, zrušenie súpisného čísla – 10,-€
  • náklady za zhotovenie orientačného čísla – 5,- €

Legislatíva

Poučenie

VZN 08/2018 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev ako aj ich zmeny

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou